Opći uvjeti poslovanja odvjetnika

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta poslovanja odvjetnika

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika predstavljaju uvjete poslovanja odvjetnika Tomislava Strniščaka sa sjedištem odvjetničkog ureda u Čakovcu (u daljnjem tekstu: Odvjetnik) kojima se reguliraju međusobna prava i obveze Odvjetnika s jedne strane te korisnika usluga Odvjetnika (stranke / Klijenta / naručitelja / izdavatelja punomoći – u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Klijent), a koja prava i obveze se odnose na pružanje i korištenje usluga koje Odvjetnik pruža (u daljnjem tekstu: Usluge).

Na sve međusobne odnose između Odvjetnika i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjivat će se Zakon o obveznim odnosima, te svi drugi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

1.2. Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuje se i način na koji Klijent i Odvjetnik zasnivaju ugovorni odnos o uslugama koje Odvjetnik pruža.  Ponuda, Narudžba iovi Opći uvjeta poslovanja odvjetnika zajedno čine Ugovor o uslugama u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika i njegov su sastavni dio. Ukoliko je Klijent za određene usluge izdao i punomoć, primjenjuju se i Opći uvjeti zastupanja odvjetnika navedeni u punomoći i druga dokumentacija na koju bi se eventualno pozivala Ponuda, te je ista obvezujuća za Klijenta i  čini sastavni dio ugovora sklopljenog s Klijentom.

Ugovorom koji sklope Odvjetnik i Klijent se uređuju međusobni odnosi Klijenta i Odvjetnika (u daljnjem tekstu: Ugovorni odnos).

1.3 Za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika sljedeći izrazi imaju značenja navedena u svojim definicijama u nastavku:

Odvjetnik – odnosi se na odvjetnički ured Tomislav Strniščak odnosno na odvjetnika Tomislava Strniščaka, odnosno na patentnog zastupnika i zastupnika za žigove Tomislava Stniščaka, sa sjedištem odvjetničkog ureda u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22b, OIB: 26341315268

Klijent – poslovno sposobna fizička ili pravna osoba koja je naručila usluge koje pruža Odvjetnik

Narudžba – usmeni ili pisani nalog ili zahtjev ili nalog izdan odnosno dostavljen putem elektroničke komunikacije od strane  Klijenta za izvršenje usluge ili usluga prema uvjetima i na temelju Ponude i ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika, čime ih ujedno prihvaća i obvezuje se platiti cijenu naznačenu u Ponudi, punomoć koju Klijent izdaje odvjetniku je narudžba odnosno nalog za izvršenje usluge, te  se radi izračuna vrijednosti usluga Odvjetnika u tom slučaju primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika i Opći uvjeti zastupanja odvjetnika;

Ponuda – pisani ili usmeni odgovor Odvjetnika na upit ili traženje Klijenta, koji sadrži točan ili pobliži opis usluge koju bi Odvjetnik pružao Klijentu ili upućuje na uslugu koju odvjetnik obavlja sukladno propisima koje uređuju područje pružanja odvjetničkih koji sadrži cijenu ili način na koji se cijena određuje i rok izvršenja Usluge, uz pozivanje na ove Opće uvjete poslovanja odvjetnika;

Ugovor – usmeno, pisano, putem emaila, telefona, faxa ili elektronskim putem (npr. SMSom, VIBERom i sl.) sklopljeni ugovor o pružanju usluge koji Odvjetnik sklapa s Klijentom, kojeg su sastavni dio Opći uvjeti poslovanja odvjetnika, ukoliko u cijelosti ili dijelom nisu isključeni iz primjene ugovorom, pri čemu ugovor može biti sklopljen i na daljinu

Usluga – usluga iz područja pravnih usluga ili područja prava industrijskog vlasništva ili bilo koja druga usluga koju pruža Odvjetnik navedena u Ponudi za koju je Klijent dao Narudžbu, odnosno sklopljeni je Ugovor;

Zahtjev – svaki usmeni , pisani ili elektroničkim putem postavljeni zahtjev/upit Klijenta dostavljen Odvjetniku za Ponudom.

Cijena – fiksni iznos koji je Klijent dužan platiti Odvjetniku za pruženu uslugu prema Ponudi odnosno iznos koji se može izračunati na osnovu elemenata koje u sebi sadržava Ponuda, pri čemu konačna cijena ovisi o opsegu usluge koju će za Klijenta obaviti Odvjetnik, a kako je pobliže predviđeno u samoj Ponudi

Polog – iznos koji u određenim slučajevima plaća Klijent prije početka pružanja Usluge, uplatom Pologa se smatra da je Ugovor između Klijenta i Odvjetnika sklopljen

Opći uvjeti zastupanja odvjetnika – su opći uvjeti pod kojima Odvjetnik zastupa klijente, objavljeni na web stranici odvjetnika www.odvjetnik-strniscak.hr (pogledajte: Opći uvjeti zastupanja odvjetnika)

Opći uvjeti poslovanja odvjetnika

Članak 2.

Usluge koje pruža Odvjetnik i razina kakvoće Usluga

2.1. Odvjetnik Tomislav Strniščak sukladno važećim propisima, Zakonu o odvjetništvu,  Kodeksu odvjetničke etike, te u okviru obavljanja odvjetničkog posla stručno i profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći, a osobito daje pravne savjete, sastavlja isprave te zastupa klijente pred sudom, upravnim i drugim tijelima i organizacijama i drugim fizičkim osobama.

2.2. Odvjetnik ne daje obećanja o tome da će uspjeti u sporu. Odvjetnik može na upit Klijenta dati prema svojim spoznajama, za svaku uslugu koju pruža Klijentu,  informacije o kakvom se postupku radi i koliko je očekivano trajanje postupka, a sve na način razumljiv prosječnom Klijentu kao i uvjete pod kojima iste nudi.

2.3. Odvjetnik se obvezuje pravne usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati stručno i profesionalno.

2.4. Svi klijenti imaju pravo na jednako postupanje, najbolju moguću kvalitetu usluge, te se svi klijenti tretiraju jednako bez obzira na opseg i vrstu posla.

Članak 3.

Uvjeti za korištenje usluga Odvjetnika i zaštita osobnih podataka

3.1. Korisnici Usluga Odvjetnika  mogu biti fizičke i pravne osobe. Klijent je dužan prije izrade ponude dati na uvid Odvjetniku ili ovlaštenoj osobi svoje podatke potrebne za izradu ponude koji će kasnije služiti za eventualno sklapanje ugovora.

3.2. Klijent je suglasan da Odvjetnik prije sklapanja ugovora provede provjeru klijentovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Klijenta.

3.3. Svojom narudžbom, usmenom ili pismenom, ili sklopljenim ugovorom, Klijent (pravna ili fizička osoba) daje svoju izričitu privolu Odvjetniku da može koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke, i OIB za potrebe vlastitih evidencija. Klijent nadalje daje svoju privolu da Odvjetnik, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Klijenta proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti i operatorima usluga s dodanom vrijednosti, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Klijenta i Odvjetnika, te umanjenja budućeg duga Klijenta.

3.4. Odvjetnik može obrađivati osobne podatke Klijenta i s njime povezanih osoba (npr. direktora, punomoćnika i slično) temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela, a sve u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, pravnog savjetovanja, sastavljanja isprava ili pak općenito zastupanja. Više o zaštiti osobnih podataka koju provodi Odvjetnik u skladu s GDPR direktivom možete naći na slijedećoj poveznici.

Članak 4.

Obveza Klijenta o obavještavanju o promjeni podataka iz narudžbe ili ugovora

4.1. Ukoliko su u tijeku izvršenja Narudžbe ili Ugovora promijene podaci Klijenta kao npr. adresa, tvrtka naručitelja i slično, klijent je obvezan obavijestiti Odvjetnika u pisanom obliku o tome, a svakako prije izdavanja računa za obavljene usluge. Ako Klijent ne izvijesti Odvjetnika o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako zbog takva propusta obavijesti Odvjetnika upućena klijentu  ili druga prepiska ne može biti dostavljena klijentu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Odvjetnik upućivati na posljednju dojavljenu adresu Klijenta.

Odvjetnik u gradu Čakovcu

Članak 5.

Narudžba, ugovaranje i prihvaćanje ovih Općih uvjeta zastupanja odvjetnika od strane Klijenta

5.1. Ugovaranje posla i narudžba Klijenta

5.1.1.  Odvjetnik na Zahtjev Klijenta, dostavlja Klijentu Ponudu koja sadrži pobliži opis usluge, cijenu ili način određivanja cijena i rok izvršenja Usluge. U svrhu izrade Ponude, Klijent je dužan dostaviti čim više informacija u pogledu usluge koju želi da mu Odvjetnik pruži te osobne podatke, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB). Ponudu Klijent potvrđuje i prihvaća Narudžbom, pri čemu se ujedno obvezuje platiti cijenu iz Ponude. Prihvatom Narudžbe ili uplatom Pologa, Klijent potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika kao i Općih uvjeta zastupanja odvjetnika ukoliko je odvjetniku izdao punomoć , te da ih je u potpunosti razumio i pročitao, da se u odnosu prema Odvjetniku podvrgava njima i prihvaća ih u cijelosti.

5.1.2. Odvjetnik će narudžbu Klijenta  smatrati pravovaljanom ukoliko je ista napravljena u pisanom obliku te dostavljena u Odvjetniku poštom, telefaxom ili putem E-maila ili drugog oblika elektroničke komunikacije (npr. VIBER, SMS ili slično).

5.1.3.  Sklapanje ugovora na daljinu može omogućiti Klijentu, a posebno fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost, sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija Odvjetnika uobičajeno putem interneta (on-line) ili putem nekog drugog javno dostupnog sredstva daljinske komunikacije. Klijent je dužan u roku do 15 dana od dana sklapanja Ugovora na daljinu dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom Odvjetniku original punomoći

5.1.4. Prava i obveze iz ugovornog odnosa između Odvjetnika i Klijenta započinju u trenutku prihvata narudžbe klijenta i ispunjenjem uvjeta iz ponude Odvjetnika, posebno u slučaju kada je potrebno od strane Klijenta izvršiti plaćanja pologa.  
Klijent potvrđuje da mu je prije sklapanja Ugovora omogućeni uvid u Opće uvjete poslovanja odvjetnika, a potvrdom narudžbe ili sklapanjem ugovora Klijent potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima poslovanja odvjetnika.

5.1.4. U slučaju da Klijent odustane od narudžbe ili ugovora koji je izvršen u cijelosti ili u određenom djelu, Klijent je dužan platiti Odvjetniku dio do tada  izvršene usluge prema obračunu Odvjetnika, ali je isto tako dužan platiti Odvjetniku ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kuna. U slučaju da je usluga izvršena u cijelosti, Klijent je dužan platiti tu uslugu u punoj ugovorenoj vrijednosti. U slučaju raskida ugovora od strane Klijenta utvrđuje se iznos ugovorne kazne u visini od 500,00 kuna koju ugovornu kaznu je Klijent dužan naknaditi Odvjetniku. Ugovorna kazna je obeštećenje za angažirano vrijeme Odvjetnika radi sklapanje Ugovora odnosno svih radnji koje su dovele do Narudžbe Klijenta, otvaranje spisa predmeta i zatvaranje spisa predmeta.

5.1.5. Za obavljene poslove i radnje Odvjetnik  je dužan Klijentu ispostaviti račun, osim ukoliko Klijent uplaćuje polog kao jamstvo za plaćanje usluga . Račun se uobičajeno dostavlja Klijentu putem emaila u elektroničkom obliku.

Ukoliko bude sklopljen ugovor ili naručeni posao, a Klijent ne dostavlja Odvjetniku podatke koje mu  treba dostaviti prema Narudžbi ili Ugovoru, a koje podatke je dužan dostaviti Klijent ili dostaviti potvrdu za dostavljene podatke i informacije, za svaki započeti mjesec kašnjenja u dostavi takvih podataka, Odvjetnik će obračunati Klijentu iznos od 300,00 kn+PDV radi rezervacije kapaciteta Odvjetnik za izvršenje posla. Komunikacija se u takvim slučajevima smatra izvršenom slanjem na email koji je naznačio Klijent.

5.2. Odbijanje sklapanja ugovora

5.2.1. Odvjetnik ima pravo ne prihvatiti narudžbu Klijenta u slijedećim slučajevima:
a) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Klijenta, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Klijenta, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;
b) ako je protiv Klijenta pokrenut predstečajni postupak, postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako je u blokadi, odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Odvjetnika po bilo kojoj osnovi prema Klijentu ili ako po razumnoj ocjeni Odvjetnika Klijent ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Klijent pruži Odvjetniku odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga.
c) ako Klijent nije uredno  potvrdio svoju narudžbu ili ako je dao neupotrebljive podatke;
d) ako Klijent, prema razumnoj procjeni Odvjetnika, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Odvjetniku u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini posao i/ili uslugu za koji je zainteresiran, odnosno drugu odgovarajuću tražbinu za pojedinu uslugu Odvjetnika, posebno ako Klijent neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene Usluge, niti je na zahtjev Odvjetnika  dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja (npr. bjanko zadužnicu, platio je polog i slično).

5.3. Neizvršenje usluga od strane Odvjetnika

5.3.1. U slučaju da je uplaćen polog od strane Klijenta, a ugovoreni posao nije realizirana iz nekog od razloga iz točke 5.2.1. Klijent ima pravo u roku d 8 dana pismeno zatražiti povrat uplaćenog pologa uz uvjet da podmiri sve eventualne troškove nastale ovakvom narudžbom, umanjen za ugovornu kaznu iz točke 5.1.4. ovih Općih uvjeta zastupanja odvjetnika.

5.4. Pravo na raskid ugovora

5.4.1. Odvjetnik ima pravo na raskid ugovora u bilo kojem trenutku ako je tijekom  pružanja usluge protiv Klijenta pokrenut predstečajni postupak, postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako dospije u blokadu, odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Odvjetnika po bilo kojoj osnovi prema Klijentu, a Klijent nije uplatio polog Odvjetniku za cijeli iznos vrijednosti usluge koja se pruža i nije podmirio sve ranije dospjele obveze prema Odvjetniku.

5.4.2. U slučaju raskida Ugovora po nastanku uvjeta iz točke 5.4.1.  Odvjetnik ne snosi nikakvu odgovornost za naknadu štete Klijentu niti bilo kakvih troškova. Ugovor se raskida dostavom pisane obavijesti Klijentu. Takva pisana obavijest se smatra dostavljena Klijentu protekom tri radna dana od upućivanja takve obavijesti na adresu Klijenta navedenu u ponudi odnosno Ugovoru.

5.5. Autorsko pravo

5.5.1. Svi dokumenti koje izradi Odvjetnik u okviru obavljanja poslova za Klijenta su autorsko djelo Odvjetnika i zaštićeni su autorskim pravom. Zabranjena je svaka  upotreba, kopiranje ili reprodukcija dijelova ovih Općih uvjeta zastupanja Odvjetnika u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Za kršenje autorskih prava Odvjetnik ima pravo zahtijevati naknadu štete odnosno protiv počinitelja će  pokrenuti kazneni postupak.

5.5.2.  Svojom narudžbom Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Odvjetnik ne odgovara i ne provjerava, ukoliko nije posebno naručena takva usluga, da li znakovi i grafičke obrade koje je dostavio Klijent predstavljaju povredu prava trećih.  

Članak 6.

Isporuka naručenih usluga klijentu

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, isporuka usluge se obavlja putem emaila.
Isporuka usluge Klijentu je u okviru roka ugovorenog s Klijentom.
Odvjetnik je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, ali ovim nije isključeno produženje rokova isporuke u slučaju više sile.
Klijent nema pravo na naknadu štete bilo koje vrste s osnova produženja rokova isporuke.
Odvjetnik je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku usluge osim u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Odvjetnika i Klijenta isključena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge.
Klijent je obvezan usluge koju je naručio primiti na korištenje, te je koristiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske te općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama.
Odvjetnik ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih usluga.  

Čakovec odvjetnik

Članak 7.

7.1. Cijene i uvjeti plaćanja

7.1.1. Cijene Usluga, kao i sve druge naknade i troškovi na koje Odvjetnik ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja Odvjetnika, utvrđene su Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012,  103/2014,  118/2014.  107/2015), koji bude na snazi u vrijeme poduzimanja radnje, ali i odredbama sadržanim u ovim Općim uvjetima poslovanja odvjetnika, kao i u Općim uvjetima zastupanja odvjetnika ukoliko se isti primjenjuju na odnos Odvjetnik-Klijent odnos ukoliko je izdana punomoć.  

7.1.2. Odvjetnik ispostavlja Klijentu račune za obavljene Usluge i naknade, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Odvjetniku  u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 dana od primitka računa. U suprotnom, smatra se da je Klijent prihvatio račun. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i sve troškove izvršenih usluga  prema narudžbi odnosno Ugovoru. Ako se račun dostavlja Klijentu poštom, smatra se da mu je uručen treći radni dan od dana kada je Odvjetnik predao pošiljku ovlaštenom davatelju poštanskih usluga.


7.1.3. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Klijenta, Odvjetnik ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.2. Naplata neplaćenih potraživanja

7.2.1. Klijent je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu. Ako Klijent ne izvrši plaćanje cjelokupnog obračunatog iznosa računa do dana dospijeća naznačenog na računu, Odvjetnik će mu uputiti pisanu opomenu za plaćanje (u daljnjem tekstu: Prva opomena). Datum dostave Prve opomene Klijentu smatra se treći radni dan od dana kada je Odvjetnik predao Prvu opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih usluga. Odvjetnik ima pravo pravnim osobama i fizičkim osobama koje usluge Odvjetnika koriste u okviru svoje trgovačke,poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti naplatiti izdavanje Prve opomene minimalno 100,00 kuna, uvećano za PDV.

7.2.2. Prva opomena sadrži:

– obavijest Klijentu o mogućnosti obustave pružanja daljnjih usluga Odvjetnika za slučaj da u roku od 15 dana od dana dostavljanja pisane Prve opomene Klijent ne podmiri dug iz Prve opomene;

7.2.3. Ukoliko Klijent ne postupi prema Prvoj opomeni i ne plati otvoreni dug u daljnjem roku od 30 dana od primitka te Prve opomene,  Odvjetnik će mu uputiti pisanu drugu opomenu za plaćanje (u daljnjem tekstu: Druga opomena). Datum dostave Druge opomene Klijentu smatra se treći radni dan od dana kada je Odvjetnik predao Drugu opomenu ovlaštenom davatelju poštanskih usluga. Odvjetnik ima pravo pravnim osobama i fizičkim osobama koje usluge Odvjetnik koriste u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti naplatiti izdavanje Druge opomene, minimalno 150,00 kuna uvećano za PDV.

7.2.4. Druga  opomena sadrži:

– obavijest Klijentu o raskidu ugovora uz trajni prestanak obavljanja usluga ukoliko dugovanje ne bude podmireno u daljnjem roku od 15 dana od dana dostave Druge opomene i obavijest da će potom biti pokrenut ovršni postupak

7.2.5. Klijent koji podnese prigovor u skladu s člankom 9. ovih  Općih uvjeta poslovanja odvjetnika dužan je do datuma dospijeća računa platiti nesporni dio računa.

7.2.6. U slučajevima obustave pružanja usluge Klijentu zato što Klijent nije podmirio račune Odvjetnika o dospijeću, Odvjetnik neće odgovarati za bilo koju štetu koja može nastati Klijentu zbog prestanka pružanja usluga.

7.2.7. U slučaju pokretanja ovršnog postupka od strane Odvjetnika nad Klijentom  radi naplate otvorenog duga automatski prestaju vrijediti sve ugovorne obveze Odvjetnika prema Klijentu. Fizičkim osobama Odvjetnik ne šalje Prvu opomenu i Drugu opomenu, već može odmah pokrenuti prisilni postupak naplate duga. Odvjetnik, ukoliko procjeni prema stanju stvari da Prva opomenu i Druga opomena neće polučiti nikakve efekte kod Klijenta, može protiv Klijenta koji kasni s podmirenjem obaveza prema izdanom računu odmah pokrenuti ovršni postupak.

Članak 8.

Smetnje pri realizaciji narudžbe ili ugovora

8.1. Klijenti prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika prihvaćaju da Odvjetnik pruža Usluge unutar svojih tehničkih i kadrovskih mogućnosti. Odvjetnik se obvezuje prilikom dogovaranja posla obavijestiti Klijenta o eventualnim poznatim poteškoćama pri realizaciji naručenog/ugovorenog  posla.

8.2. Ako zbog radnje Klijenta za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja roka izvršenja usluge, Klijent neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova Odvjetnika.

8.3. Odvjetnik nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima klijenta.

Opći uvjeti Čakovec

Članak 9.

Podnošenje i rješavanje prigovora

9.1. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 8 dana od dana primitka računa Odvjetnika za izvršenu uslugu. Prigovor mora biti u pisanom obliku, ovjeren potpisom i pečatom (ukoliko Klijent raspolaže pečatom) te treba sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora. Prigovor se dostavlja putem preporučene poštanske pošiljke na adresu sjedišta Odvjetnika.

9.2. U slučaju opravdanih prigovora Odvjetnik se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavijestiti Klijenta. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir.

9.3. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji, te treba biti obrazložen i treba sadržavati sve podatke Klijenta podnositelja prigovora, uključivo i OIB .

Članak 10.

Obveza Odvjetnika na tajnosti podataka

10.1. Odvjetnik će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Klijentima. Odvjetnik će čuvati ove podatke i druge informacije koje sazna od Klijent u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

Članak 11.

Rješavanje sporova

11.1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz zaključenih ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta poslovanja, Odvjetnik i Klijent nastojati će prvenstveno riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Odvjetnika. Na sve sporove koji nastanu između Odvjetnika i Klijenta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Članak 12.

Završne odredbe

12.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika stupaju na snagu danom objave i vrijede do opoziva ili do izmjene. Svaka promjena ovih Općih uvjeta poslovanja odvjetnika je važeća ako je objavljena na web stranici www.odvjetnik-strniscak.hr i dostupna je Klijentima na jednaki način kao i ovi Opći uvjeti poslovanja. U slučaju da si ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika u suprotnosti s posebnim uvjetima definiranim Ugovorom između Klijenta i Odvjetnika, primijeniti će se u tom tijelu ti posebni Ugovorom definirani uvjeti.  Na odnos Klijenta i Odvjetnik se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja odvjetnika važeći u vrijeme izdavanja punomoći odnosno u vrijeme prihvata ponude.

12.2. Odvjetnik pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja, sukladno važećim propisima. Odvjetnik će izvijestiti Klijenta prema svojem odabiru pisanim ili elektroničkim putem (putem emaila) o tim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora, s tim da navedena obavijest može biti upućena zasebno ili sadržana na računu. U slučaju izmjena ili dopuna Općih uvjeta poslovanja odvjetnika isključivo u korist Klijenta, isti će se na postojeće Klijente početi primjenjivati danom objave. U slučaju izmjena koje su za Klijenta nepovoljnije u odnosu na ugovorene, Klijent ima pravo pisanim putem raskinuti ugovorni odnos, kao i pravo na povrat neiskorištenog djela uplaćenog pologa u roku od 8 dana od dana objave tih izmjena ili dopuna, a u protivnom smatrat će se da je Klijent suglasan s izmjenama ili dopunama.

12.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika će se objaviti na Internetskim stranicama www.odvjetnik-strniscak.hr, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te su  dostupni svim Klijentima i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati. Klijent izjavljuje da je prihvatom ponude odnosno potpisom punomoći suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja odvjetnika i prihvaća ih u cijelosti.

12.4. Ovi Opći uvjeti poslovanja odvjetnika dostupni su na službenim internetskim stranicama www.odvjetnik-strniscak.hr

Izdanje 01/2020 od 27.04.2020.

U primjeni od 27.04.2020.

Odvjetnik Tomislav Strniščak

Čakovec, Ulica bana Josipa Jelačića 22b

OIB: 26341315268

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se