Opći uvjeti zastupanja odvjetnika

Odvjetnik Tomislav Strniščak sa sjedištem odvjetničkog ureda u Čakovcu, sukladno važećim propisima, Kodeksu odvjetničke etike, te u okviru obavljanja odvjetničkog posla stručno i profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći, a osobito daje pravne savjete, sastavlja isprave te zastupa klijente pred sudom, upravnim i drugim tijelima i organizacijama i drugim fizičkim osobama.

Glavna područja rada odvjetničkog ureda bazirano je na zastupanju domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba u svim vrstama sudskih sporova.

Također, Tomislav Strniščak , kao registrirani zastupnik za industrijsko vlasništvo, žigove i patente, te kao Europski patentni zastupnik, zastupa domaće i strane fizičke i pravne osobe pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV) Republike Hrvatske i pred drugim međunarodnim organizacijama u postupku ishođenja zaštite industrijskog vlasništva ili poduzimanja radnji kojima se ograničavaju prava drugih nositelja registriranih žigova, patenata i industrijskog dizajna.

Pojmovi za potrebe ovih općih uvjeta za zastupanje se definiraju kako slijedi:

OUZ – Opći uvjeti zastupanja

Klijent – pravna ili fizička osoba izdavatelj punomoći odvjetniku Tomislavu Strniščaku za zastupanje pred sudom,  nadležnim tijelom  ili drugom pravnom ili fizičkom osobom

Punomoć – pisani nalog klijenta izdan odvjetniku Tomislavu Strniščaku za zastupanje i obavljanje svih potrebnih radnji u ime i za račun klijenta

DZIV – Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (web stranica)

Odvjetnik – odnosi se na odvjetnički ured Tomislav Strniščak odnosno na odvjetnika Tomislava Strniščaka, odnosno na patentnog zastupnika i zastupnika za žigove Tomislava Stniščaka, sa sjedištem odvjetničkog ureda u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22b, OIB: 26341315268

Opci uvjeti zastupanja

Primjena Općih uvjeta zastupanja

Odvjetnik primjenjuje OUZ u poslovnim odnosima sa klijentima. OUZ su sastavni dio punomoći za zastupanje koju klijent izdaje  Odvjetniku.

 Potpisivanjem punomoći klijent potvrđuje da je upoznata s OUZ te iste time prihvaća.

Obavljanje zastupanja

Sve radnje u stvari za koju je izdana punomoć Odvjetnik obavlja temeljem punomoći za zastupanje klijenta. Klijent Odvjetniku može davati posebne upute za poduzimanje pojedinih radnji na način predviđen za komunikaciju ovim OUZ.

U slučaju izostanka posebne upute, Odvjetnik poduzima za klijenta radnje i zastupa ga u skladu sa svojom procjenom za koju smatra da predstavlja najbolje interese klijenta.

Odvjetnik je ovlašten zatražiti od stranke posebnu pisanu uputu za poduzimanje pojedine radnje, ali to nije dužan učiniti.

Ako klijent ne odgovori Odvjetniku  na pisani zahtjev za davanje upute za poduzimanje pojedine radnje u roku od 8 dana, smatra se da je dala Odvjetniku suglasnost za poduzimanje te radnje.

Izdavanjem punomoći Odvjetniku i prihvatom iste od strane Odvjetnika, Odvjetnik pristaje da po nalogu klijenta sadržanom u punomoći izvrši za klijenta određenu radnju odnosno da ga zastupa u određenoj pravnoj stvari, sve u skladu s opsegom punomoći.

Odvjetnička punomoć

Punomoć može biti dana kao posebna (specijalna) punomoć za pojedinu postupak ili radnju i kao opća (generalna) punomoć za zastupanje u više istovrsnih ili raznovrsnih stvari pred nadležnim tijelom, sudom, odnosno pravnom ili fizičkom osobom.

Potpisivanjem punomoći klijent daje u nalog Odvjetniku da poduzme sve radnje koje su u konkretnoj stvari od koristi za klijenta.

Za davanje prigovora i pokretanje opozicijskih postupaka na prijave odnosno registracije industrijskog vlasništva trećih osoba (patenti, žigovi i industrijski dizajn), klijent izdaje Odvjetniku posebnu punomoć.

Ako u punomoći nije navedeni rok na koju se ista izdaje, ista se izdaje na neodređeno vrijeme, odnosno do opoziva ili ispunjenja drugih zakonskih uvjeta na temelju kojih punomoć prestaje važiti.

Izdana punomoć za prvostupanjski postupak ujedno uključuje i punomoć i nalog Odvjetniku da podnese žalbu u postupku.

U slučaju da klijent zbog žurnosti da nalog i izda punomoć putem elektroničke komunikacije, dužan je u roku od 15 dana od izdavanja takve punomoći dostaviti Odvjetniku original punomoći.

Sve radnje koje Odvjetnik poduzme putem takve punomoći smatraju se važeći, a klijent je dužan Odvjetniku platiti naknadu i podmiriti troškove kako je određeno ovim Općim uvjetima zastupanja.

Opci uvjeti zastupanja

Radnje za koje mora biti dan posebni nalog

Samo na temelju izdane odvjetničke punomoći ili punomoći općenitom, Odvjetniku nije dani nalog da prati da li je protivna strana, bilo fizička ili pravna, ušla u predstečajni ili stečajni postupak, odnosno da li joj prijeti takav postupak. Bez posebnog pisanog naloga ili punomoći, klijent je dužan sam pratiti statusne promjene protustranke.

Opoziv i otkaz odvjetničke punomoći

Klijent može u svako doba opozvati punomoć za zastupanje. Odvjetnik može otkazati punomoć za zastupanje u svako doba, ali je dužan klijenta istovremeno s otkazom punomoći izvijestiti o poduzetim radnjama te ju upoznati s neposrednim pravnim posljedicama i radnjama koje je potrebno poduzeti radi očuvanja pravne pozicije klijenta.  

Odvjetnik nije dužan klijentu predati izvornike isprava koje se nalaze kod njega sve dok klijent u cijelosti ne podmiri ugovorenu nagradu za obavljeni rad  Odvjetniku kao i troškove zastupanja, sve prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012,  103/2014,  118/2014.  107/2015), osim ako ovim OUZ nije drugačije uređeno.  

U slučaju otkaza punomoći klijent je dužan Odvjetniku podmiriti sve nastale troškove.

Punomoć se otkazuje dostavom otkaza punomoći ovjerenog od strane klijenta putem preporučene poštanske pošiljke na adresu  sjedišta Odvjetnika.

Otkaz odvjetničke punomoći radi neplaćanja i nedostupnosti

Ukoliko klijent nepravodobno podmiruje dospjele obaveze Odvjetniku ili ukoliko Odvjetnik ne može stupiti u kontakt s klijentom, pogotovo ukoliko se klijent ne javlja na pozive ili ne odgovara na emailove koje mu uputi Odvjetnik ili njegovi suradnici, Odvjetnik je ovlašten klijentu otkazati punomoć. Pritom Odvjetnik nije dužan posebno upozoriti klijenta da će mu radi toga otkazati punomoć za zastupanje.

U navedenom slučaju će Odvjetnik na adresu klijenta uputiti preporučenu poštansku pošiljku kojom mu otkazuje punomoć, kao i pismo o otkazu punomoći koje će Odvjetnik uputiti sudu ili drugom tijelu pred kojim Odvjetnik zastupa klijenta.

Klijent je dužan u slučaju otkaza punomoći radi neplaćanja ili nedostupnosti podmiriti Odvjetniku nastali trošak i ugovornu kaznu u iznosu ukupno od 1.250,00 kn, a što u sebi sadržava troškove sastava i slanja dopisa o otkazu punomoći klijentu, sastav pratećeg izvješća uz otkaz punomoći,  sastav i slanje dopisa o otkazu punomoći sudu ili drugom nadležnom tijelu, te troškove arhiviranja, pohrane i čuvanje predmeta klijenta na rok od 10 godina.

Povrat originalne dokumnetacje Klijenta i izrada kopije spisa

U slučaju da klijent zahtijeva povrat originalne dokumentacije od Odvjetnika, dužan je Odvjetniku podmiriti obveze po svim izdanim računima. Isto tako ukoliko klijent zahtjeva kopiju spisa odnosno original spisa, Odvjetnik će na trošak klijenta izraditi presliku spisa radi čuvanja u arhivi, te je za kopiranje svake stranice spisa klijent dužan prethodno uplatiti na poslovni račun Odvjetnika 1,00 kunu.

Naknada za rad i troškovi Odvjetnika

Klijent potvrđuje da je izdavanjem punomoći upoznat s cijenama usluga i troškova zastupanja Odvjetnika u stvari odnosno stvarima za koje je Odvjetniku izdao punomoć, te da je izvršio uvid Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012,  103/2014,  118/2014.  107/2015).  

Klijent se obvezuje platiti cijenu usluge i troškove Odvjetniku u roku od 15 dana od dana izdavanja pojedinog računa za izvršenu uslugu.

Za kašnjenje u plaćanju klijent je dužna platiti Odvjetniku zakonske zatezne kamate. Odvjetnik može na osnovu osobne procjene boniteta klijenta tražiti  od klijenta novčani polog uplatom na poslovni račun Odvjetnika, a kao jamstvo da će klijent platiti troškove i naknadu za izvršeni rad Odvjetnika, sve prije poduzimanja i izvršenja bilo kakve radnje za klijenta.

U slučaju da klijent na zahtjev Odvjetnika, ili prema dogovorenim uvjetima izvršenja usluge ne plati troškove odnosno ne uplati polog, Odvjetnik nije dužan zastupati klijenta, te je Odvjetnik ovlašten bez otkaznog roka otkazati punomoć za zastupanje.

Odvjetnik nije dužan snositi troškove pristojbi i naknada troškova koji se plaćaju nadležnim tijelima i sudu.

U slučaju da klijent pravodobno ne plati pristojbe i troškove nadležnim tijelima ili sudu o čemu je prethodno obaviještena emailom, Odvjetnik je ovlašten poslati klijentu, na njegov trošak, poziv za plaćanjem dugovanih troškova, pristojbi i naknada običnim emailom.

Ukoliko je Odvjetnik putem emaila  obavijestio klijenta da mora platiti pristojbe i troškove, propust klijenta da plati navedeno na vrijeme ide na štetu klijenta.

Odvjetnik ne odgovara za dostavu  emaila klijentu, a odgovornost je klijenta dostaviti pravodobnu Odvjetniku email adresu na kojoj redoviti provjerava primitak email poruke.

Odvjetnik može, sukladno svojoj volji i odabiru, slati obavijest o potrebi plaćanja pristojbi i sl. klijentu i putem SMS-a, vibera, whats-upa ili slične aplikacije, a propust klijenta da pravodobno pročita predmetnu poruku je na klijentu.

Ukoliko Odvjetnik dostavlja dokaze o plaćanju pristojbi i troškova u ime klijenta ovlašten je dodatno zaračunati klijentu troškove sastava podneska radi dostave dokaza plaćanja u visini od 250,00 kn+PDV.

Za slanje svakog dopisa u zemlji preporučenom poštanskom pošiljkom Odvjetnik zaračunava klijentu iznos od 30,00 kn+PDV, a za slanje u inozemstvo prema stvarnim troškovima dostave, uvećano za 20,00 kn+PDV.

Izdavanjem punomoći, bez obzira da li punomoć izdaje fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ili pravna osoba,  izdavatelj punomoći u trenutku izdavanja punomoći daje  izričit prethodni pristanak da Odvjetnik odmah po primitku punomoći počne s pružanjem usluge.

Cakovec odvjetnici

Zastupnje u postupcima vezano za industrijsko vlasništvo

U postupcima u kojima Odvjetnik zastupa klijenta vezano za industrijsko vlasništvo, cijena koju Odvjetnik zaračunava klijentu za svaku započetu obrazloženu stranicu pisemna veličine fonta 12, prored 1 i ½ retka je 700,00 kn+PDV.  

Odgovornost Odvjetnika

Odvjetnik odgovara za radnje poduzete temeljem punomoći u skladu s važećim propisima.

Odvjetnik ne odgovora za uspjeh u postupku pokrenutog temeljem punomoći, ali je obvezan upotrijebiti najbolje znanje kako bi zaštitio interese klijenta.

Odvjetnik niti u kojem slučaju ne odgovara za korist odnosno poslovni rizik koji će za stranku nastati ili bi mogao nastati temeljem radnji koje će za stranku poduzimati Odvjetnik.

Klijent je obvezan cjelovito, točno i potpuno obavijestiti Odvjetnik o svim činjenicama vezano uz vlastiti slučaj, te predočiti odvjetniku svu dokumentaciju i dokaze kojima raspolaže.

Za prešućene činjenice i informacije koje su ostale nepoznate Odvjetniku odgovara klijent.

U slučaju propusta na strani Odvjetnika, Odvjetnik će klijentu naknaditi nastalu štetu.   Teret dokaza štete je na stranci.

Informiranost Klijenta

Izdavanjem punomoći Odvjetniku, Klijent potvrđuje da ga je Odvjetnik obavijestio da mu Klijent mora razjasniti sve činjenice i okolnosti koje se odnose na slučaj odnosno pravnu stvar, te ujedno Klijent potvrđuje da ga je Odvjetnik jednako tako obavijestio da mu Klijent mora dostavimo sve dokaze i dokumentaciju u trenutku potpisivanja punomoći.

Nadalje, potpisivanjem punomoći Klijent potvrđuje  da je obaviješten o približnoj procjeni troškova zastupanja i da je upozoren na posljedice koje nastaju u slučaju da navodi, odnosno činjenice i dokazi nisu dostavljeni i predočeni Odvjetniku, posebno ako nisu  dostavljeni tijekom trajanja postupka u rokovima propisanim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Klijent izjavljuje da je potpisivanjem punomoći upoznat da ukoliko odvjetniku ne dostavi sve činjenice i dokaze s kojima raspolaže u rokovima navedenim u prethodnom stavku, da Odvjetnik nije dužan dalje zastupati Klijenta odnosno Odvjetnik može Klijentu otkazati punomoć.

Izdavanjem punomoći klijent se obvezuje se će za obavljene odvjetničke usluge na poziv Odvjetnika i bez zakašnjenja podmiriti odvjetničku nagradu i troškove sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, te isto tako izjavljuje da priznaje obračun usluge po povećanoj ili stranoj tarifi ukoliko je isti dopušten i u skladu s važećom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Sporazum o drukčijem načinu obračunavanja i visini nagrade za obavljene odvjetničke usluge je valjan samo ako je zaključen u pisanoj formi i u tom slučaju vrijede pravila određena u tom sporazumu.

Dostava i komunikacija Odvetnika i Klijenta

Klijent i Odvjetnik komuniciraju telefonom, emailom, telefaksom i po potrebi sastancima u uredu Odvjetnik na lokaciji Ulica bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec.

Elektroničke poruke (email) smatraju se vjerodostojnim načinom komunikacije između Odvjetnika i klijenta u svrhu pravovaljanog ispunjavanja obveza iz OUZ, osim ukoliko nije određeno ovim OUZ da se komunikacija mora obaviti putem preporučene poštanske pošiljke.

Dostava podnesaka i dopisa klijenta odnosno pismena i drugih isprava Odvjetniku imaju pravni učinak ako su naslovljeni i dostavljeni na adresu sjedišta Odvjetnika.

Dostava dopisa s rokom u kojem klijent treba poduzeti određenu radnju  smatra se izvršenom, te se rok za ispunjenje činidbe ili uvjet računa od dana predaje pošiljke poštanskoj službi s potvrdom primitka pošiljke koju izdaje poštanska služba.

Odvjetnik dostavlja pismena stranci na zadnju adresu koju je klijent dostavio Odvjetniku.

Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta na navedenoj adresi, klijent sam odgovara za štetu i propust radi toga što nije preuzeo pošiljku na navedenoj adresi, obzirom se smatra da je dostava izvršena.

Izjave klijenta kojom se klijent odriče nekog svojeg prava valjane su samo ako su dane osobno u pisanom obliku u uredu Odvjetnika odnosno ukoliko je takvu izjavu klijent dostavio kao pošiljatelj preporučenom poštanskom pošiljkom Odvjetniku, odnosno izjava je ovjerena od strane javnog bilježnika   

Opći uvjeti Čakovec

Suglasnost na dokumentaciju i podneske

Ukoliko  Odvjetnik izrađuje dokumentaciju (npr. opis izuma, patentne zahtjeve, uređuje patentni spis, izrađuje crteže,  izrađuje popis proizvoda i usluga i sl.) na koju prethodnu suglasnost prije podnošenja prijave pri nadležnom tijelu ili slanja iste u nadležno tijelo treba dati klijent, ukoliko u roku od 8 dana klijent nakon što je putem emaila od Odvjetnika primio poziv za davanjem suglasnosti ili je isto preuzeo na drugi način, ne dostavi predmetnu suglasnost Odvjetniku ili ne obavijesti Odvjetnika putem emaila za produženje roka do maksimalno daljnjih 8 dana, smatra se da je dana suglasnost na navedenu dokumentaciju, te je Odvjetnik ovlašten temeljem tako priređene dokumentacije podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za ostvarivanje prava klijenta.  

Angažman stranih odvjetnika i zastupnika iz drugih zemalja

Temeljem pisanog naloga klijenta  Odvjetnik je ovlašten angažirati odvjetnika ili drugog registriranog zastupnika za određenu državu / teritorij radi ostvarivanja zaštite prava i interesa klijenta odnosno industrijskog vlasništva klijenta za tu državu / teritorij.

Odvjetnik ne odgovara za rad stranog odvjetnika ili pak registriranog zastupnika kojeg je angažirao da zastupa klijenta. Sve troškove angažiranog odvjetnika  / zastupnika u trećim zemljama snosi klijent, te je isti u takvom slučaju dužan prethodno predujmiti sve troškove.

Prava trećih osoba

Klijent je dužan upozoriti Odvjetnika na postojanje prava trećih osoba na svim pisanim, slikovnim i drugim materijalima koje dostavlja Odvjetniku.

U slučaju da klijent propusti obavijestiti  Odvjetnika o navedenim okolnostima, klijent u cijelosti odgovara za slučaj kršenja tih prava njihovom neovlaštenom upotrebom koje bi počinio Odvjetnik.

Povjerljivost informacija i odvjetnička tajna

Odvjetnik čuva kao profesionalnu i odvjetničku  tajnu sve obavijesti koje mu je klijent povjerio kao Odvjetniku i zastupniku.

Odvjetnik i klijent se obvezuju da neće odavati trećim osobama poslovne informacije za koje su doznali u međusobnoj poslovnoj suradnji.

Poslovna tajna obuhvaća povjerljive informacije poslovne i osobne prirode. Ova obveza se odnosi i na osobe zaposlene kod Odvjetnika i kod klijenta ili druge njihove suradnike za čije propuste odgovaraju.

Sudska nadležnost u slučaju spora

Odvjetnik i klijent u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Odvjetnika. Ugovara se primjena zakona i prava Republike Hrvatske.

Važenje i primjena Općih uvjeta zastupanja

Ovi Opći uvjeti zastupanja odvjetnika stupaju na snagu danom objave i vrijede do opoziva ili do izmjene.

Svaka promjena ovih Općih uvjeta zastupanja odvjetnika je važeća ako je objavljena na web stranici www.odvjetnik-strniscak.hr

Odvjetnik pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete zastupanja odvjetnika sukladno načinu kako je predviđeno da se mijenjaju Opći uvjeti poslovanja odvjetnika.

U slučaju da su ovi Opći uvjeti zastupanja odvjetnika u suprotnosti s odredbama posebnog ugovora koji su sklopili Odvjetnik i klijent, tada vrijede u tom dijelu odredbe sklopljenog ugovora.

Na odnos Klijenta i Odvjetnik se primjenjuju Opći uvjeti zastupanja odvjetnika važeći u vrijeme izdavanja punomoći odnosno u vrijeme prihvata ponude.

Ovi OUZ objavljeni su na web stranici www.odvjetnik-strniscak.hr  i primjenjuju se od 27.04.2020. godine.

U Čakovcu, 27.04.2020. godine

Odvjetnički ured Tomislav Strniščak

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se