Politika zaštite osobnih podataka

Odvjetnički ured i zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja internetskih stranica www.odvjetnik-strniscak.hr je nama važna. Odvjetnički ured i politika zaštite osobnih podataka dvije su nedjeljive stvari.

Vaši osobni podaci se obrađuju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ) i Općom uredbom o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679 ).

Za zaštitu Vaših osobnih podataka na web stranici www.odvjetnik-strniscak.hr odgovoran je Odvjetnički ured Tomislav Strniščak, sa sjedištem odvjetničkog ureda u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22b kao voditelj obrade osobnih podataka.

Prihvaćanje politike zaštite osobnih podataka

Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka prilikom posjeta našoj web stranici klikom potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika  zaštite osobnih podataka utvrđuje.  

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka Odvjetnički ured Tomislav Strniščak je poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kojim mjerama se Vaši osobni podaci štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Naš odvjetnički ured ne može jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa web stranice www.odvjetnik-strniscak.hr , stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka kao i o njihovoj tajnosti.

Kategorije osobnih podataka i svrha obrade

Kategorije osobnih podataka se za potrebe ove politike dijele u dvije kategorije: kategorija poslovni partner i kategorija stranka.

U kategoriju poslovni partner spadaju:

– poslovni partneri fizičke osobe – za koju se prikupljaju slijedeći identifikacijski podaci: ime i prezime osobe, OIB, adresa, telefon, mobitel, IBAN i naziv banke

Odvjetnički ured i zaštita osobnih podataka

– kontakt osoba poslovnog partnera pravne osobe – za koju se prikupljaju slijedeći identifikacijski podaci: ime i prezime osobe, adresa, telefon, mobitel i  podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera

Svrha obrade predmetnih osobnih podataka je radi ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni sa poslovnim partnerima, osobito radi naručivanja roba i usluga koje koristi Odvjetnički ured Tomislav Strniščak u svojem poslovanju.

Osobni podaci mogu se   obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade kao što je poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje, ali i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade.

 Za kategoriju stranka se obrađuju  slijedeći osobni podaci: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija osobe i ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici, e-mail adresa, telefonski broj, broj mobitela , IBAN, poslovna banka.

Uz navedene podatke, obrađuju se i podaci o drugim osobama: protustrankama i njihovim punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, sucima, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnim bilježnicima i slično, a koji podaci su nam nužni za pokretanje i vođenje sudskih i drugih postupaka te sadržaji Vaših upita, naših odgovora ne te upite kao i dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, dokumentacija naših usluga  i obračun troškova kao i sve druge podatke koje dostavite našem odvjetničkom uredu  prije ili tijekom pružanja pravne pomoći.

Također, po potrebi i ovisno o vrsti slučaja obrađujemo posebnu kategoriju osobnih podataka koja može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu; ovdje također spadaju genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje osobe , podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji i slično.

Svrha obrade podataka za kategoriju stranke:

Odvjetnički ured Tomislav Strniščak može obrađivati Vaše osobne podatke temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela, a sve u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja.

Odvjetnički ured obrađuje Vaše osobne podatke koji su nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim organizacijama, fizičkim i pravnim osobama, a sve u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi, dakle na ugovoru o zastupanju ili nalogu odnosno punomoći, sukladno čl. 6 stavak 1.a i 1.b Opće uredbe o zaštiti podataka.

Uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničkih usluga, obrada podataka se temelji i na čl. 6 stavak 1 točka d, e i f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bi ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. Odvjetnički ured je u određenim slučajevima obvezan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja zakonskih obveza.

Takva obrada podataka može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa kao na primjer vezano ta sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, prvenstveno uslijed državnog nadzora i kontrole, kao i zakonske dužnosti dostavljanja podataka.

U tom slučaju, obrada se temelji na čl. 6 stavak 1. točka c Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Dostava osobnih podataka

Vi kao posjetitelj naše odvjetničke web stranice niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke.

Međutim, dostava osobnih podataka je nužna radi izvršenja naših odvjetničkih usluga odnosno ugovora, te bez dostave osobnih podataka, ovisno o prirodi konkretnog slučaja, nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja.

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke od Vas, ali i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.

Podatke o osobama koje nisu naše stranke prikupljamo na temelju Vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre i baze podataka.

Pristup osobnim podacima

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi radnici Odvjetničkog ureda Tomislav Strniščak zaduženi za računovodstvo, otpremu pošte i administraciju.

Osim navedeih, pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ukoliko je to nužno radi izvršenja naše odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Vanjski primatelji su odnosno mogu biti nadležna državna tijela (primjerice  Porezna uprava, Financijska Agencija, sudovi, MUP, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i sl.), pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade, pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade, povezane osobe voditelja obrade, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, sudski vještaci, sudski tumači i prevoditelji kao i treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika.

U slučaju razmjene odnosno eventualnog iznošenja Vaših osobnih podataka izvan granica Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj.

U svakom trenutku od našeg odvjetničkog ureda možete dobiti informaciju prenose li se izvan Republike Hrvatske Vaši osobni podaci, kao i poduzetim mjerama zaštite.

Politika zaštite osobnih podataka i rok pohrane osobnih podataka

Osobne podatke naš odvjetnički ured je dužan sukladno članku 11. st. 2. Zakona o odvjetništvu, čuvati deset godina od pravomoćnog okončanja postupka, odnosno dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Izuzetak od navedenoga su isprave, uobičajeno oporuke, ugovori i drugo, koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave čuvamo temeljem Vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete.

Imajući u vidu sve specifičnosti odvjetničke službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinim slučajevima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa odrediti dulji rok pohrane spisa.

Web kolačići odvjetnički ured

Politika zaštite osobnih podataka i web kolačići

Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice, te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

Vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka

Pravo na pristup – temeljem navedeno prava možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.

Pravo na ispravak – po Vašem nalogu ćemo izvršiti ispravak podataka, a ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.

Pravo na brisanje možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.

Međutim, vezno uz pravo na brisanje potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

Pravo na ograničenje obrade – temeljem navedeno imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka u slučaju ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka, nadalje ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka,  ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva i ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge

Pravo na prigovor– u svakom trenutku možete vezano za obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor sukladno članku 6, st. 1. točka f Opće uredbe o zaštiti podatka, dakle, ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.

U slučaju ako podnosite neki od zahtjeva za ostvarivanje Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz temeljem kojeg ćemo na nedvojbeni način moći utvrditi Vaš identitet ( poželjno osobni identifikacijski dokument – osobna iskaznica ili putovnica)

Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo da nas kontaktirate kako bi mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim nama direktno, sa svojim prigovorom odnosno žalbom, se možete obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb. 

O poduzetim radnjama ćemo Vam mi pružiti informacije najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.

Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju prethodno obavijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o takovoj odluci ćemo Vas obavijestiti uz navođenje razloga i mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo tražiti prethodno plaćanje razumne naknadu na temelju administrativnih troškova procjene vremena koje će se utrošiti za obradu Vašeg zahtjeva ili odbiti postupati po zahtjevu.

Preuzimanje: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava.pdf

obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava odvjetnik

Politika zaštite osobnih podataka – uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Politike o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Politike, osim kolačića trećih strana.

Ova Politike o zaštiti osobnih podataka

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirajte nas na:

Odvjetnički ured Tomislav Strniščak

Ulica bana Josipa Jelačića 22b, 40 000 ČAKOVEC, HRVATSKA,

tel. 385 (0)40 499 403, fax. 385 (0)40 499 404, ured@odvjetnik-strniscak.hr

www.odvjetnik-strniscak.hr

Čakovec, 25.03.2019. godine

Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se