Izvršna građevinska dozvola

Odvjetnik za građevinske sporove
Stvarno pravo srp 27, 2021

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN 153/1320/1739/19125/19) i posebnim propisima. Sukladno Zakonu, u gradnji građevine sudjeluju investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer te revident. S obzirom da izvođač može pristupiti građenju na temelju pravomoćne, odnosno izvršne građevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon što je prethodno izvršena prijava građenja, u nastavku ovoga članka saznajte kada se građevinska dozvola smatra pravomoćnom, a kada postoji izvršna građevinska dozvola.

Kada se izdaje građevinska dozvola?

Sukladno Zakonu o gradnji, građenju/rekonstrukciji građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom. Međutim, investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.

Zakon dalje navodi da se građevinska dozvola izdaje za:

– građenje cijele građevine,

– izvođenje radova na postojećoj građevini propisanih Zakonom o gradnji,

– građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine (etapa) određenih lokacijskom dozvolom,

– jednu ili više faza pojedine građevine određenih lokacijskom dozvolom.

Sastavni dio građevinske dozvole je glavni projekt, a što na njemu mora biti navedeno i ovjereno po tijelu graditeljstva. Objašnjenja radi, glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Odvjetnik za građevinske sporove

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola ili nadležnom upravnom tijelu velikog grada, Grada Zagreba ili županije, nadležnom za upravne poslove graditeljstva, ovisno o mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija objekta.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

– glavni projekt u elektroničkom obliku,

– ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata,

– Iskaznicu energetskih svojstava zgrade u elektroničkom obliku, potpisanu elektroničkim potpisom,

– ispis Iskaznice energetskih svojstava zgrade ovjerene od projektanata i glavnog projektanta ako je u njezinoj izradi sudjelovalo više projektanata,

– pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana,

– potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima,

– dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole,

– dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor,

– dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

Pravni interes za izdavanje građevinske dozvole

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, važno je napomenuti da iako ista nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju je izdana i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine, za njeno je izdavanje dovoljno samo dokazati pravni interes.

Primjerice, dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi, te predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja i drugo propisano u članku 109. Zakona o gradnji.

Koji su uvjeti za izdavanje građevinske dozvole?

Nakon podnesenog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola. Navedene stranke imaju pravo da im tijelo graditeljstva, prije izdavanja građevinske dozvole, pruži mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.

Nakon provedenog postupka, tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon utvrdi da:

– da su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti,

– da su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja,

– da su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,

– da li je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom,

– da li je glavni projekt izradila ovlaštena osoba,

– da li je glavni projekt propisno označen i da je izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova,

– da je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.

Pravomoćna i izvršna građevinska dozvola

Građevinska dozvola koju je izdalo tijelo graditeljstva dostavlja se investitoru s glavnim projektom, strankama koje su izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile tijelu graditeljstva te strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta i nisu se javile tijelu graditeljstva izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva u trajanju od osam dana.

Nakon dostave građevinske dozvole, stranke u pravilu još uvijek ne smiju graditi. Tada se smatra da je izvršna građevinska dozvola, ali ne i pravomoćna. Protiv izdane građevinske dozvole dopušteno je izjavljivanje žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako nije zakonom ili uputom o pravnom lijeku propisan duži rok. O žalbi odlučuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Protiv odluke Ministarstva o žalbi može se pokrenuti upravni spor. Ukoliko se nijedna stranka u navedenom roku ne žali, potrebno je da investitor sa izvršnom građevinskom dozvolom ode kod nadležnog referenta koji će zatim pečatom potvrditi njenu pravomoćnost. Bitno je napomenuti da mora otići po taj pečat jer je on potvrda pravomoćnosti dozvole.

Zakonom je izričito navedeno da građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.

Izvršna građevinska dozvola

Iako je navedeno da investitor na temelju izvršne građevinske dozvole, u pravilu, ne smije graditi, iznimka postoji jer sama izvršna građevinska dozvola sadržava opis da „investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole”.

Navedeno znači da investitor može početi graditi i bez pravomoćne građevinske dozvole (dakle, pravomoćna građevinska dozvola je ona protiv koje više nema redovnih pravnih lijekova), i to temeljem izvršne građevinske dozvole (izvršna je ona koju je potvrdilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ali je uložena tužba Upravnom sudu), međutim na vlastiti rizik.

Navedeno znači da izvršna građevinska dozvola  investitora može dovesti u situaciju da izgradi građevinu, a da građevinska dozvola poslije nekoliko godina bude poništena i onda ispada da je gradio bez dozvole sa svim posljedicama koje nosi bespravna gradnja.

 

Treba Vam odvjetnik za građevinske sporove ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Izvršna građevinska dozvola
  • Pravni interes
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se