Mišljenje porezne uprave

Pravo i porezi ožu 30, 2022

Općim poreznim zakonom (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) propisano je kako porezni obveznik može tražiti mišljenje porezne uprave pisanim zahtjevom, a takvo mišljenje porezne uprave sadrži podatke o poreznom tretmanu budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti poreznog obveznika.

Troškove izdavanja obvezujućih mišljenja u cijelosti snosi porezni obveznik, a Ministar financija pravilnikom će propisati način primjene, rokove i iznose troškova izdavanja obvezujućih mišljenja. Zakonom o poreznoj upravi (NN 115/16, 98/19) uređuju se poslovi i unutarnje ustrojstvo Porezne uprave, ovlasti, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Porezne uprave te sredstva za rad i stručno usavršavanje službenika.

Poslovi porezne uprave

Porezna uprava s sjedištem u Zagrebu je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. Zakonom o poreznoj upravi propisano je kako su poslovi Porezne uprave sljedeći:

– prikupljanje, evidentiranje, obrada i provjera podataka bitnih za utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– uspostava i razvijanje sustava servisa te informiranje i edukacija poreznih obveznika radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza,

– obvezujuće mišljenje porezne uprave,

– sklapanje sporazuma o transfernim cijenama i sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza,

– utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– organiziranje, praćenje i kontrola naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– nadzor poslovanja poreznih obveznika u primjeni propisa iz nadležnosti Porezne uprave

– suzbijanje poreznih prijevara,

– vođenje prekršajnog postupka,

– analiza podataka o obračunatim i naplaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima i planiranje poreznih prihoda,

– naplata i ovrha poreza, doprinosa i drugih javnih davanja,

– praćenje i analiza primjene poreznih propisa i poreznih sustava u državama članicama Europske unije i sudjelovanje u radu institucija Europske unije,

– prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog informacijskog sustava,

– predlaganje unaprjeđenja poreznog sustava i porezne politike,

– međuinstitucionalna suradnja s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije.

Savjetodavna tijela Porezne uprave

Zakonom o poreznoj upravi popisano je kako se za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova iz nadležnosti Porezne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, za mišljenje Porezne uprave i prijedloga o važnim pitanjima te za provedbu pojedinih postupaka mogu se, po odluci ravnatelja Porezne uprave, osnovati savjetodavna tijela primjerice vijeća, povjerenstva, radne skupine, komisije, odbori itd.

Unutarnje ustrojstvo Porezne uprave

U Poreznoj upravi ustrojeni su Središnji ured, područni uredi te ispostave područnih ureda. Središnji ured ima sjedište u Zagrebu, a područni uredi ustrojavaju se u pravilu za područje jedne županije, odnosno Grada Zagreba. Pritom valja znati kako je područni ured stvarno i mjesno nadležan za porezne obveznike sa sjedištem odnosno prebivalištem na području pripadajućih županija, odnosno Grada Zagreba.

Područni ured Porezne uprave može na području za koje je ustrojen organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan svojeg sjedišta, a jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za druge područne urede. Za potrebe obavljanja pojedinih poslova područnih ureda osnivaju se ispostave koje su stvarno i mjesno nadležne za porezne obveznike sa sjedištem odnosno prebivalištem na području ispostave.

Poreznom upravom upravlja ravnatelj koji je državni dužnosnik, a koji također upravlja i radom Središnjeg ureda. Ravnatelja Porezne uprave imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prethodni prijedlog ministra financija. Ravnatelj Porezne uprave za svoj rad odgovara ministru financija i Vladi Republike Hrvatske.

Ovlasti službenika porezne uprave

Službenici u Poreznoj upravi ovlašteni su provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama Zakona o Poreznoj upravi, Općeg poreznog zakona, te zakona kojim se uređuju pojedine vrste poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te drugih propisa koji se odnose na oporezivanje i fiskalizaciju u prometu gotovinom.

Službenici koji obavljaju poslove poreznog nadzora ovlašteni su privremeno oduzeti predmete, domaća ili strana sredstva plaćanja, vrijednosnice i dokumentaciju koji mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz te su ovlašteni privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti pečaćenjem postrojenja, opreme ili prostorija u kojima se obavlja djelatnost, u skladu s posebnim zakonima.

Mišljenje porezne uprave

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (NN 78/15) propisano je što sadrži mišljenje porezne uprave, određuje tko su podnositelji zahtjeva za izdavanje obvezujućeg mišljenja, nadležnost, postupak izdavanja obvezujućih mišljenja, podnošenje zahtjeva, sadržaj zahtjeva, odustanak od zahtjeva, te okolnosti u kakvima se ne izdaje obvezujuće mišljenje, rokove izdavanja i sadržaj, obvezujući

učinak, vrijeme važenja i prestanak važenja te troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja.

Obvezujuće mišljenje Porezne uprave je važeće od dana dostave podnositelju zahtjeva, a  prestaje važiti ako:

– se temelji na odredbama propisa koje su izmijenjene ili su prestale važiti, a temeljem kojih je mišljenje izdano,

– je došlo do promjena okolnosti koje imaju bitan utjecaj na obvezujuće mišljenje,

– se utvrdi da se obvezujuće mišljenje temelji na neistinitim ili nepotpunim podacima.

Mišljenje porezne uprave – područje primjene

Mišljenje porezne uprave može se izdati za konkretna pitanja podnositelja zahtjeva koja su značajna za porezni tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti., a područja primjene obvezujućih mišljenja su:

– utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,

– primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,

– utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,

– primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit.

Pritom valja znati kako područje primjene obvezujućih mišljenja Porezne uprave mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike Hrvatske.

Mišljenje porezne uprave – prethodni razgovor

Na prethodnim razgovoru usmeno se razjašnjavaju činjenice i okolnosti koje bi mogle biti predmetom obvezujućeg mišljenja. Podnositelj zahtjeva prije samog podnošenja zahtjeva kojim traži obvezujuće mišljenje Porezne uprave, može podnijeti prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora s Poreznom upravom, a koji se podnosi Poreznoj upravi putem e-maila posebno određenog za te svrhe.

Nakon zaprimanja zahtjeva za održavanjem prethodnog razgovora Porezna uprava obvezna je podnositelju prijedloga za održavanjem prethodnog razgovora ili njegovom opunomoćeniku ili poreznom savjetniku uputiti poziv za održavanjem prethodnog razgovora najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prijedloga.

Mišljenje porezne uprave – podnošenje zahtjeva

Zahtjev kojim se traži obvezujuće mišljenje porezne uprave podnosi se u pisanom obliku, a ako je podnositelj zahtjeva zatražio prethodni razgovor s Poreznom upravom, zahtjev se podnosi nakon što je prethodni razgovor obavljen.

Zahtjev može sadržavati više pitanja, ali se sva moraju odnositi na ista konkretna područja primjene, a podnosi se putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike. Podnositelj zahtjeva obvezan je do podnošenja zahtjeva izvršiti uplatu troškova na ime izdavanja obvezujućeg mišljenja.

Od dana kada zaprimi potpuni zahtjev podnositelja, Porezna uprava ima šezdeset dana za izdavanje obvezujućeg mišljenja, a ako se radi o posebno složenom pitanju navedeni rok se može produljiti za dodatnih trideset dana.

Mišljenje porezne uprave – sadržaj zahtjeva

Zahtjev kojim se traži obvezujuće mišljenje porezne uprave sadrži:

– ime i prezime ili naziv podnositelja zahtjeva, OIB ili porezni broj, broj putovnice ukoliko podnositelju sukladno posebnom zakonu nije dodijeljen OIB, PDV ID broj poreznog obveznika ako ga posjeduje,

– podatke o opunomoćeniku ili poreznom savjetniku koji je od strane poreznog obveznika uključen u postupak izdavanja obvezujućeg mišljenja,

– detaljan opis planiranih poslovnih transakcija kao i poslovne i financijske posljedice transakcije, poslovnog događaja ili aktivnosti,

– prijedlog odgovora od strane podnositelja zahtjeva uz pozivanje na relevantne zakonske odredbe,

– izjavu podnositelja zahtjeva je li u tom predmetu transakcija, poslovni događaj ili aktivnost već započeta, je li u tijeku postupak odlučivanja povodom pravnih lijekova ili sudski postupak,

– isprave odnosno dokumentaciju koja se odnosi na zahtjev za izdavanje obvezujućeg mišljenja ili se na nju podnositelj zahtjeva poziva,

– sva obvezujuća mišljenja od nadležnih poreznih tijela drugih država po istom pitanju odnosno je li po istom pitanju postavljen zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja pred poreznim tijelima druge države u odnosu na povezane osobe.

Slučajevi u kojima se ne izdaje obvezujuće mišljenje

Mišljenje porezne uprave neće biti doneseno u sljedećim slučajevima:

– ako se zahtjev podnositelja odnosi na predmet započetog poreznog nadzora, predmet sudskog postupka ili postupka povodom pravnih lijekova,

– ako se zahtjev podnositelja odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje,

– ako iz sadržaja zahtjeva podnositelja proizlazi da nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva,

– ako se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informiranje, prema posebnom propisu,

– ako podnositelj zahtjeva nije do dana podnošenja zahtjeva uplatio troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja.

Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja Porezne uprave

Troškovi za izdavanje obvezujućeg mišljenja Porezne uprave iznose:

– 5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod do 3.000.000,00 kuna,

– 7.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 3.000.000,00 kuna do 7.000.000,00 kuna,

– 10.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 7.000.000,00 kuna do 10.000.000,00 kuna

– 13.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 10.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna,

– 15.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 20.000.000,00 kuna do 70.000.000,00 kuna,

– 20.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 70.000.000,00 kuna do 110.000.000,00 kuna,

– 25.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 110.000.000,00 kuna do 150.000.000,00 kuna,

– 30.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod veći od 150.000.000,00 kuna.

Troškove za izdavanje obvezujućeg mišljenja Porezne uprave snosi podnositelj zahtjeva i oni čine prihod Porezne uprave.

 

Treba Vam odvjetnik za porezno pravo ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Odvjetnik za porezno pravo
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se