Odgovornost za materijalne nedostatke

Obvezno pravo stu 10, 2021

Odgovornost za materijalne nedostatke propisana je Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) prema kojem materijalni nedostatak postoji ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane i kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti.

Također, materijalni nedostaci postoje ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja svojstva je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari, ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji i ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja zastara

Odgovornost za materijalne nedostatke – Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

Važno je znati kako prodavatelj neće odgovarati za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, a smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Ovo pravilo ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac ima dužnost stvar koju je primio na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, a čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće. U slučaju da kupac primijeti nedostatak o tako vidljivom nedostatku ima dužnost obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kada je pregled izvršen u nazočnosti kupca i prodavatelja, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače također gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

U slučaju da je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost da bi kupac mogao na taj način dalje otpremiti stvar, tada pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

S druge strane kada se radi o potrošačkim ugovorima tada potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je u tom slučaju obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Što ako postoje skriveni nedostaci?

U slučaju kada se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima određeni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je tada dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode. Kada proteknu dvije godine od predaje stvari na strani prodavatelja više ne postoji odgovornost za materijalne nedostatke koji se pokažu, a kod trgovačkih ugovora taj rok iznosi šest mjeseci. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti da taj rok iznosi jednu godinu, a kod trgovačkih ugovora taj rok može biti i kraći.

Odgovornost za materijalne nedostatke – Obavijest o nedostatku

Kada kupac obavještava prodavatelja o uočenom nedostatku na stvari u takvoj obavijesti nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkim ugovorima. U slučaju da obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavatelju preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

Što ako je prodavatelj znao da postoji materijalni nedostatak?

Kupac neće izgubiti pravo da se pozove na neki materijalni nedostatak stvari i kada nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju takvog nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka roka od dvije godine odnosno kod trgovačkih ugovora roka od šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj materijalni nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat. U takvom slučaju također postoji odgovornost za materijalne nedostatke prodavatelja.

Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke

Prodavatelj i kupac mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Takva odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio prethodno poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem te u slučaju potrošačkog ugovora.

Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih materijalnih nedostataka.

Koja su prava kupca u slučaju materijalnih nedostataka stvari

Kupac koji je prodavatelja pravodobno i uredno obavijestio o postojanju materijalnog nedostatka može po svom izboru:

– zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

– zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

– zahtijevati sniženje cijene,

– izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od navedenih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog materijalnog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

S druge strane, u slučaju da je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava koja odgovornost za materijalne nedostatke predviđa uključujući i pravo na popravljanje štete. Pritom valja znati kako prodavatelj snosi troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka kupcu.

U kojem slučaju kupac može raskinuti ugovor? 

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok u kojem prodavatelj može ispuniti ugovor, ali kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu sklapanja predmetnog ugovora.

U svakom slučaju ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imala za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, tada se ugovor raskida po sili zakona, ali ga kupac može održati na snazi ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi. Jednako tako vrijedi i u slučaju ispunjenja s nedostatkom obveze kod koje je ispunjenje u određenom roku bitan sastojak ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke – Djelomični nedostaci stvari

U slučaju da samo dio predane stvari ima određene nedostatke ili kad je predan samo dio neke stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac tada može raskinuti ugovor samo u pogledu tog dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine koji nedostaju.

Kupac također može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili u slučaju da kupac inače ima opravdani interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.

Ukoliko Vas zanima, možete pročitati članak o reklamaciji proizvoda.

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Obavijest o nedostatku
  • Ograničenje i isključenje odgovornosti
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se