Održavanje građevina

ODVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE SPOROVE
Stvarno pravo srp 27, 2021

Nakon snažnih potresa koji su tijekom 2020. godine pogodili Republiku Hrvatsku te su prouzročili ljudske žrtve i ogromne materijalne štete kako na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke tako i na području Karlovačke županije, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je dana 25.02.2021. godine Uputu o zakonskoj obvezi održavanja građevina. S obzirom da je ovom uputom o zakonskoj obvezi održavanja građevina, radi sigurnosti građana i imovine, Ministarstvo ukazalo na potrebu dosljedne i redovite potrebe ispunjavanja zakonske regulative u odnosu na održavanje građevina, u nastavku ovoga članka objasniti ćemo Vam kako se provodi održavanje građevina, odnosno razliku redovitog i izvanrednog održavanja građevina te tko je odgovoran za održavanje građevina.

Pravni propisi koji se primjenjuju na održavanje građevina

Odredbe Zakona o gradnji primjenjuju se na gradnju, rekonstrukciju, održavanje i uklanjanje svih građevina na području Republike Hrvatske, osim na gradnju rudarskih objekata i postrojenja određenih posebnim zakonom, gradnju vojnih građevina određenih posebnim propisima i gradnju drugih građevina određenih posebnim zakonom.

U skladu s odredbama Zakona o gradnji na održavanje građevina primjenjuju se i odredbe posebnih propisa. Tako primjerice, Pravilnik o održavanju građevina propisuje uvjete za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini kao i način ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava.

Što je građevina i kako se građevine razvrstavaju?

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/1320/1739/19125/19) postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Građevine i radovi na tim građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:

– skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja

– a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

– b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

– a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti

– b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2 , za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

ODVJETNIK ZA GRAĐEVINSKE SPOROVE

Koji su temeljni zahtjevi koje moraju ispunjavati svake građevine?

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.

Iz samog Zakona proizlazi da su temeljni zahtjevi za građevinu sljedeći:

1) mehanička otpornost i stabilnost

2) sigurnost u slučaju požara

3) higijena, zdravlje i okoliš

4) sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

5) zaštita od buke

6) gospodarenje energijom i očuvanje topline

7) održiva uporaba prirodnih izvora.

Radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na postojećoj se građevini provodi održavanje građevina na način kako ćemo opisati u nastavku ovoga članka.

Kako se provodi održavanje građevina?

U skladu sa Pravilnikom o održavanju građevina, održavanje građevina se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Održavanje građevina podrazumijeva sljedeće radnje:

– redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, ovim Pravilnikom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda,

– izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,

– izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina izgrađena,

– vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi.

Redovito održavanje građevina

Prema Pravilniku o održavanju građevina, održavanje građevina se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja.

Sa jedne strane, redovito održavanje građevina obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja.

Nadalje, obuhvaća skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja. Redovito održavanje građevina obuhvaća osobito praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš, te otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi s projektiranim stanjem građevine.

Izvanredno održavanje građevina

S druge strane, izvanredno održavanje građevina podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi se građevina obnovila u prvobitno tehničko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s projektiranim stanjem građevine.

Ovisno o vrsti građevine, skup tih mjera može obuhvatiti zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim događajem, odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima, te otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim djelovanjem.

Tko je odgovoran za održavanje građevine?

Sukladno Zakonu o gradnji, vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje te je dužan osigurati održavanje građevina tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini.

Na temelju te odgovornosti, u slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Uz navedeno, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu dužna je održavati građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i druge slične poslove povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Važno je napomenuti da su prekršajnim odredbama Zakona o gradnji za vlasnike građevina, kao pravne, odnosno fizičke osobe, propisane novčane kazne u slučaju da ne osiguraju održavanje građevina tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini.

 

Treba Vam odvjetnik za građevinske sporove ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Građevina
  • Pravni propisi
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se