Oduzimanje poslovne sposobnosti

Obvezno pravo ruj 23, 2021

Oduzimanje poslovne sposobnosti propisano je Obiteljskim zakonom (NN 103/15, 98/19) te se navedeni postupak provodi na način da sud u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu liši poslovne sposobnosti.

Važno je znati kako će sud prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti pribaviti stručno mišljenje vještaka odgovarajuće struke, odnosno grane medicine o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti te o utjecaju toga stanja na njezine sposobnosti zaštite svojega pojedinog prava ili skupine prava, ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba.

Oduzimanje poslovne sposobnosti -Pravna i poslovna sposobnost

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke, a pritom je važno znati kako poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću, a pravna osoba danom nastanka, ako navedenim zakonom nije drukčije određeno. Osoba koja nije punoljetna može stvarati samo pravne učinke koji su određeni zakonom.

Umjesto osobe koja nema poslovnu sposobnost svoju volju će očitovati njezin zakonski zastupnik ili skrbnik, a za pravnu osobu volju očituju njezina tijela u pravnim poslovima i postupcima koje poduzimaju u tome svojstvu. U slučaju da postoji sumnja je li osoba postupala u svojstvu tijela pravne osobe, smatrat će se da jest, ako treći nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ta osoba postupa u tom svojstvu.

Pravna sposobnost znači da je svaka fizička i pravna osoba sposobna biti nositeljem prava i obveza. Pritom se uzima da je začeto dijete rođeno, kada se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo, a smatra se da je dijete rođeno živo, ne utvrdi li se suprotno. Pravna osoba stječe pravnu sposobnost danom svojega nastanka koji se utvrđuje u skladu s posebnim propisima.

Što sadrži rješenje o lišenju poslovne sposobnosti?

Sud će rješenjem o lišenju poslovne sposobnosti odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje te imovinu. Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti i koji se odnose na osobno stanje su davanje izjava ili poduzimanje radnji koje se odnose na promjenu osobnog imena, sklapanje i prestanak braka, roditeljstvo, odluke o zdravlju, mjestu prebivališta, odnosno boravišta, zapošljavanje i drugo, osim ako Obiteljskim zakonom nije drukčije određeno.

Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti i koji se odnose na imovinu su raspolaganje i upravljanje imovinom, plaćom ili drugim stalnim novčanim primanjima, osim ako Obiteljskim zakonom nije drukčije određeno. U navedenom slučaju će se rješenjem kojim je ustanovljeno oduzimanje poslovne sposobnosti odrediti točan iznos plaće, odnosno stalnog novčanog primanja preko kojega štićenik ne može samostalno raspolagati te označiti imovina i točan iznos, u slučaju da je to prikladno, a kojom štićenik ne može samostalno raspolagati i upravljati, odnosno preko kojeg iznosa ne može samostalno raspolagati i upravljati.

Odvjetnik za obiteljsko pravo zagreb

Što ako je osoba lišena poslovne sposobnosti roditelj?

Roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb, a koju čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja radi zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava kao i dobrobiti djeteta. Pritom je važno znati ako je osoba lišena poslovne sposobnosti roditelj djeteta, u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb nastupa mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi.

Sukladno navedenom, mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka nastupa u slučajevima kad je roditelj djeteta maloljetna osoba ili osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu u kojem nije u stanju ostvarivati roditeljsku skrb.

Oduzimanje poslovne sposobnosti – Dužnost obavješćivanja

Svaka osoba može obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nisu sposobne brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koje ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

Zdravstvene ustanove i izabrani doktori opće, odnosno obiteljske medicine dužni su na zahtjev centra za socijalnu skrb ili po službenoj dužnosti centru za socijalnu skrb dostaviti podatke o duševnim smetnjama i drugim uzrocima zbog kojih osoba više nije sposobna brinuti se o svojim pravima i interesima, a prije dostavljanja takve obavijesti potreban je pristanak osobe čiji se podaci dostavljaju ili njezinog zakonskog zastupnika.

Koje su ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku za oduzimanje poslovne sposobnosti?

Najvažnija ovlast koju centar za socijalnu skrb ima u postupku za oduzimanje poslovne sposobnosti je predlaganje sudu pokretanja postupka radi lišenja poslovne sposobnosti kad procijeni da bi zbog duševnih smetnji ili drugih razloga ne bi bile sposobne brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili ako ugrožavaju prava i interese drugih osoba te bi takvu osobu bilo potrebno lišiti poslovne sposobnosti iz navedenih razloga.

Centar za socijalnu skrb će osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti imenovati posebnog skrbnika, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika. Uloga posebnog skrbnika je zastupanje volje i najboljeg interesa djeteta u cijelosti te svoju ulogu posebni skrbnik mora obavljati kvalitetno, predano i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, a pritom mu u fokusu mora biti dijete, a ne želje i očekivanja roditelja ili drugih osoba, budući da je poseban skrbnik neovisan zastupnik djeteta.

U slučaju da postupak u kojem se provodi oduzimanje poslovne sposobnosti predlaže centar za socijalnu skrb, posebni skrbnik ne može biti stručni radnik toga centra. Također, posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u onom postupku za koji je imenovan.

Odluka o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika

Prvenstveno valja napomenuti kako je skrbništvo oblik zaštite djeteta bez roditeljske skrbi, osobe lišene poslovne sposobnosti i osobe koja nije iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Centar za socijalnu skrb ima dužnost u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja suda kojim je naloženo oduzimanje osoba poslovne sposobnosti određenoj osobi, donijeti rješenje o stavljanju te osobe pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika. S druge strane, dužnost suda u tom slučaju je da o pravomoćnosti rješenja kojim se osoba lišava poslovne sposobnosti bez odgode obavijestiti centar za socijalnu skrb. Dok rješenje o imenovanju skrbnika ne postane izvršno, posebni skrbnik imat će položaj skrbnika.

Skrbnikom će se imenovati osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te ako je to u najboljoj dobrobiti štićenika.

Preispitivanje zdravlja štićenika

Skrbnik ima dužnost jednom godišnje pribaviti od izabranog doktora obiteljske medicine štićenika mišljenje o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog zbog kojeg je izvršeno oduzimanje poslovne sposobnosti, te takvo mišljenje mora biti izrađeno od strane liječnika specijalista. Skrbnik je prije navedeno mišljenje dužan dostaviti centru za socijalnu skrb kao sastavni dio izvješća o svom radu, a u slučaju da skrbnik bez opravdanih razloga ne dostavi mišljenje kao sastavni dio izvješća o radu, centar za socijalnu skrb će ga upozoriti na to i pozvati ga da dostavi isto, a ako ga ne dostavi ni nakon naknadnog poziva, pokrenut će postupak za razrješenje skrbnika.

Centar za socijalnu skrb ima dužnost svake tri godine preispitati potrebu skrbničke zaštite štićenika i o tome sastaviti izvješće.

Prestanak skrbništva za punoljetne osobe

Sud može u izvanparničnom postupku također odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti bude smanjen opseg takvog lišenja poslovne sposobnosti, odnosno da joj se poslovna sposobnost vrati. Skrbništvo za punoljetne štićenike prestati će kad rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno ili štićenik umre.

Posebno skrbništvo za punoljetne osobe

U slučaju potrebe zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa osobe centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika:

– osobi u odnosu na koju je podnesen prijedlog za oduzimanje poslovne sposobnosti;

– osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama ovog Zakona;

– štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika, odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova;

– štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika;

– i iznimno, osobi u slučaju privremene spriječenosti ili nesposobnosti za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje potrebno radi zaštite prava i interesa te osobe.

Imenovanje posebnog skrbnika

Rješenje o imenovanju posebnog skrbnika donosi centar za socijalnu skrb, osim ako je Obiteljskim zakonom propisano da rješenje o imenovanju posebnog skrbnika donosi sud. Navedenim rješenjem o imenovanju posebnog skrbnika određuju se njegove dužnosti i ovlasti.

U slučaju da posebni skrbnik zloupotrebljava svoje ovlasti ili neuredno obavlja svoje dužnosti čime može prouzročiti štetu za osobu koju zastupa, ako nastanu okolnosti koje ga sprječavaju da obavlja svoju dužnost ili u slučaju da posebni skrbnik umre, sud odnosno centar za socijalnu skrb koji vodi postupak će imenovati drugog posebnog skrbnika.

Ako je posebni skrbnik zaposlenik Centra za posebno skrbništvo, sud odnosno centar za socijalnu skrb koji vodi postupak obavijestit će o zloupotrebljavanju ovlasti, odnosno neurednom obavljanju dužnosti ravnatelja tog Centra za posebno skrbništvo.

Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika

Centar za socijalnu skrb odrediti će opseg dužnosti i ovlasti posebnom skrbniku osobe u odnosu na koju je pokrenut postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti, uzimajući u obzir sadržaj prijedloga za oduzimanje poslovne sposobnosti. Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika centar za socijalnu skrb u pravilu će ograničiti na zastupanje u postupku radi lišenja poslovne sposobnosti i poduzimanje žurnih mjera nužnih za osiguranje imovine ili zaštitu zdravlja osobe u odnosu na koju se postupak vodi.

Posebni skrbnik koji je ujedno zaposlenik Centra za posebno skrbništvo ima dužnost podnijeti izvješće o svojem radu tijekom obavljanja poslova skrbništva na zahtjev ravnatelja Centra za posebno skrbništvo u roku određenom od strane ravnatelja kao i završno izvješće ravnatelju Centra za posebno skrbništvo te tijelu koje je imenovalo posebnog skrbnika ako tijelo to od njega zatraži, u sve roku od osam dana od okončanja postupka za koji je bio imenovan.

U slučaju da posebni skrbnik nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo dužan je podnijeti izvješće o svojem radu tijekom obavljanja poslova skrbništva i to na zahtjev ravnatelja centra za socijalnu skrb u roku koji odredi taj ravnatelj, te završno izvješće u roku od osam dana po okončanju posla tj. radnje odnosno postupka za koji je bio imenovan.

Imenovanje privremenog zastupnika za nedostupnu osobu ili osobu nepoznata boravišta

Osobi koja najmanje tri mjeseca ima nepoznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u postupcima koji su pokrenuti i vode se pred sudom ili javnopravnim tijelima, tijelo pred kojim se vodi određeni postupak imenovat će privremenog zastupnika, osim ako je takvoj osobi već imenovan posebni skrbnik te će tijelo koje je imenovalo privremenog zastupnika o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

Oduzimanje poslovne sposobnosti – Prestanak prava i dužnosti posebnog skrbnika

Rješenje o prestanku posebnog skrbništva donijeti će centar za socijalnu skrb ili sud koji je imenovao posebnog skrbnika, a prava i dužnosti posebnog skrbnika prestaju kad rješenje o prestanku toga skrbništva postane izvršno, odnosno kad nastupe pravni učinci tog rješenja, osim ako je drukčije određeno Obiteljskim zakonom.

Centar za socijalnu skrb ili sud koji je imenovao posebnog skrbnika može razriješiti prava i dužnosti posebnog skrbnika na njegov zahtjev te će se u tom slučaju štićeniku bez odgode imenovati novi posebni skrbnik.

 

Treba Vam odvjetnik za obiteljsko pravo ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

 

  • Dužnost obavješćivanja
  • Pravna i poslovna sposobnost
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se