Predstečajna nagodba postupak

Stečajno pravo ožu 30, 2022

Kada je u pitanju predstečajna nagodba postupak je bio propisan Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15), a čije odredbe koje se odnose na postupak predstečajne nagodbe prestaju važiti stupanjem na snagu Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17). Naime, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi bila je propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka.

Predstečajni postupak

Predstečajni postupak pokreće se odgovarajućim prijedlogom za otvaranje predstečajnog postupka kojeg je ovlašten podnijeti dužnik ili vjerovnik u slučaju da se dužnik usuglasi s tim prijedlogom. Pritom se takva suglasnost dužnika, treba dostaviti uz prijedlog za predstečajni postupak ako ga podnosi vjerovnik.

Podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka treba uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka dostaviti i financijske izvještaje prema Zakonu o računovodstvu, a koji nisu stariji od tri mjeseca, izjavu o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu i prijedlog plana restrukturiranja. Također, podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka dužan je uplatiti predujam za troškove predstečajnog postupka u iznosu od pet tisuća kuna, a o prijedlogu odlučuje sud u roku od osam dana.

Sud će odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka predlagatelja u sljedećim slučajevima:

– u slučaju ako se vodi predstečajni postupak na temelju već prije podnesenog prijedloga,

– ako nije istekao rok od 2 godine od ispunjenja obveza iz prije potvrđenog predstečajnog sporazuma,

– ako prijedlog nije podnesen od strane ovlaštenog podnositelja,

– u slučaju da se pred sudom ili javnopravnim tijelom vodi postupak u kojem je dužnik stranka,

– u drugim slučajevima koji su propisani zakonom.

U slučaju da sud utvrdi kako su ispunjene pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka donijeti će rješenje o otvaranju predstečajnog postupka, a pravne posljedice otvaranja predstečajnog postupka nastupaju u trenutku kada se rješenje o otvaranju predstečajnog postupka objavi na e-oglasnoj ploči suda, a nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku nastale do tog trenutka.

 

Kada se predstečajni postupak ne može provesti

Predstečajni postupak ne može se provesti nad:

– Republikom Hrvatskom i fondovima koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske,

– Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

– Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje,

– nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– nad financijskom institucijom, kreditnom unijom, investicijskim društvom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima, kreditnom institucijom, leasing društvom, društvom za osiguranje i reosiguranje, institucijom za platni promet i institucijom za elektronički novac.

Nad određenim pravnim osobama predstečajni postupak može se provesti samo uz ispunjenje određenih pretpostavki, primjerice kada je u pitanju pravna osoba čija je glavna djelatnost proizvodnja oružja i vojne opreme odnosno pružanje usluga Oružanim snagama Republike Hrvatske za potrebe obrane i sigurnosti predstečajni postupak može se otvoriti samo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

Prethodni postupak

Važno je znati kako prethodni stečajni postupak služi utvrđivanju pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, a može trajati najviše šezdeset dana od dana podnošenja prijedloga za otvaranje. Prethodni postupak pokreće sud na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i to rješenjem o pokretanju prethodnog stečajnog postupka, a protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

Osobe koje su na temelju zakona ovlaštene zastupati dužnika dužne su stečajnim tijelima, bez odgode i na njihov zahtjev, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti, a na poseban zahtjev i pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika.

Sud će donošenjem rješenja o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev podnositelja prijedloga ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra svrhovitim i potrebnim kako bi se spriječilo da nastupe kakve promjene koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne, a može i imenovati privremenog stečajnog upravitelja koji je ovlašten za raspolaganje imovinom dužnika, zabraniti ili uvjetovati raspolaganje imovinom dužnika, zabraniti provedbu ovrhe ili osiguranja te zabraniti isplate s računa dužnika.

Sud će donijeti rješenje o pokretanju stečajnog postupka bez provođenja prethodnog postupka ako dužnik samostalno podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, kada se na temelju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka utvrdi postojanje nekog od stečajnih razloga, kada vjerovnik podnese prijedlog za otvaranje stečaja, a dužnik prizna postojanje nekog od stečajnih razloga, ako Financijska agencija podnose prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i ako je ranije otvoreni predstečajni postupak završio bezuspješno.

Stečajni postupak

Stečajni postupak pokreće se podnošenjem odgovarajućeg prijedloga za otvaranje stečajnog postupka na odgovarajućem obrascu kojeg je ovlašten podnijeti vjerovnik ili dužnik. Pritom valja znati kako je vjerovnik ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka samo u slučaju ako učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine te postojanje nekog od stečajnih razloga.

Financijska agencija ima dužnost podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u slučaju kada određena pravna osoba ima neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od sto i dvadeset dana, u roku od osam dana od nastupa razloga, a zakonski zastupnik dužnika, član upravnog odbora dioničkog društva, likvidator, član nadzornog odbora dužnika, bez odgode, a najkasnije dvadeset i jedan dan od dana nastanka stečajnog razloga jer će u protivnom odgovarati vjerovnicima za nastalu štetu.

Podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka dužan je uplatiti na ime predujma iznos od tisuću kuna u fond za namirenje troškova stečajnog postupka, a naknadno prema pozivu suda uplaćuje se i dodatni iznos koji ne može biti veći od dvadeset tisuća kuna. Stečajni postupak provodi se s prvenstvenim ciljem skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenja njegove imovine, te podjele prikupljenih sredstava vjerovnicima u stečajnom postupku.

Predstečajna nagodba postupak

Kao što je navedenu u uvodu ovog stručnog članka stupanjem na snagu Stečajnog zakona prestale su važiti odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koje su regulirale institut predstečajne nagodbe. Pritom je važno znati kako svi predstečajni postupci koji su pokrenuti na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

U slučaju da je nakon sklopljene predstečajne nagodbe na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi podnesen novi prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka na temelju Stečajnog zakona, u odlučivanju o novom prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka primjenjuje se Stečajni zakon, a ne Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Sukladno navedenom, kada je u pitanju predstečajna nagodba postupak više nije mogući.

Sadržaj prijedloga plana restrukturiranja

Prijedlog plana restrukturiranja mora sadržavati sljedeće:

– činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje predstečajnoga razloga, odnosno prijeteće nesposobnosti za plaćanje,

– izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja,

– mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava,

– mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje,

– plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,

– planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja,

– analizu svih tražbina prema visini i vrsti, odnosno tražbina radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine itd.,

– ponudu vjerovnicima, razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina,

– najavu novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja, ako je dužnik takvu mjeru restrukturiranja predvidio, i

– planirani iznos troškova restrukturiranja.

Predstečajna nagodba postupak – Ročište za glasovanje o prijedlogu planu restrukturiranja

Ročište za glasovanje o prijedlogu restrukturiranja mora se održati najkasnije trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, a poziv za ročište za glasovanje objavit će se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Na ročištu za glasovanje o prijedlogu restrukturiranja dužnik izlaže prijedlog plana restrukturiranja, a nakon izlaganja dužnika o prijedlogu plana restrukturiranja očitovati će se povjerenik. O dužnikovim prijedlozima otvara se rasprava u kojoj imaju pravo sudjelovati vjerovnici, dužnik i povjerenik, a o prijedlozima vjerovnika iznesenim na ročištu u vezi s izmjenama predloženoga plana restrukturiranja očitovati će se dužnik.

Potvrda predstečajnog nagodbe

U slučaju da vjerovnici prihvate plan restrukturiranja, sud će rješenjem utvrditi prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrditi predstečajnu nagodbu, osim u slučaju ako:

– netko od vjerovnika učini vjerojatnim da bi se planom restrukturiranja umanjila prava ispod razine koju bi razumno bilo za očekivati u slučaju neprovedbe restrukturiranja poslovanja dužnika,

– u slučaju ako iz plana restrukturiranja ne proizlazi vjerojatnost da će njegova provedba omogućiti sposobnost za plaćanje dužniku u razdoblju do kraja tekuće i u dvije sljedeće kalendarske godine,

– u slučaju da planom restrukturiranja nije određeno namirenje iznosa koji bi dobili vjerovnici da njihova tražbina nije osporena,

– u slučaju da je planom restrukturiranja predloženo pretvaranje tražbine jednog ili više vjerovnika u temeljni kapital dužnika, a članovi dužnika nisu u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima donijeli odluku kojom se to dopušta.

Predstečajna nagodba postupak – Učinci potvrđene predstečajne nagodbe

Nakon što je donesena predstečajna nagodba postupak koji se u povodu donošenja iste vodio je dovršen te donesena predstečajna nagodba ima pravni učinak prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, kao i prema vjerovnicima koji nisu sudjelovali u postupku, ali i prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, a njihove se osporene tražbine naknadno utvrde.

Učinak predstečajnog nagodbe na vjerovnike koji nisu sudjelovali u predstečajnom postupku ogleda se u postupanju Financijske agencije od dana primitka pravomoćnog rješenja kojim se potvrđuje predstečajna nagodba. Važno je znati kako Financijska agencija neće nastaviti s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima po računu dužnika na temelju osnova za plaćanje koje je prestala izvršavati od primitka rješenja o otvaranju predstečajnog postupka, a eventualno zaplijenjena sredstva po tim osnovama za plaćanje osloboditi će i omogućiti dužniku da istima raspolaže.

 

Treba Vam odvjetnik za stečajni postupak ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Odvjetnik za stečajni postupak
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se