Prigovor na prekršajni nalog

Prekršajno pravo ruj 17, 2021

Počinili ste prekršaj? Potrebne su Vam informacije kako napisati prigovor u skladu sa zakonom? S obzirom da odredbe Prekršajnog zakona  (NN 107/0739/13157/13110/1570/17118/18) propisuju osnove zbog kojih se prigovor na prekršajni nalog može podnijeti, u nastavku ovoga članka saznajte sve što isti treba sadržavati te koji je postupak njegova podnošenja.

Prigovor na prekršajni nalog – Što je prekršajni nalog?

Prije nego što se osvrnemo na prigovor na prekršajni nalog, objasniti ćemo što je prekršajni nalog.

Sukladno članku 228. Prekršajnog zakona, prekršajni nalog je posebna odluka o prekršaju koja se može izdati bilo prije pokretanja prekršajnog postupka, bilo nakon pokretanja prekršajnog postupka, bez provođenja glavne rasprave odnosno postupka.

Nadalje, prekršajni se nalog može izdati samo protiv punoljetnog počinitelja prekršaja i njime se može izreći odnosno primijeniti svaka od propisanih prekršajno pravnih sankcija za punoljetne počinitelje prekršaja. Tako se mogu izreći sankcija oduzimanje imovinske koristi, odrediti se naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga i troškovi nastali utvrđivanjem prekršaja upotrebom tehničkih sredstava ili provođenjem potrebnih analiza i vještačenja. Propisano je da se prekršajnim nalogom ne može izreći kazna zatvora ni zaštitne mjere, izuzev oduzimanja predmeta i zabrana upravljanja vozilom.

Koja tijela izdaju prekršajni nalog?

Sukladno čl. 229. Zakona, prekršajni nalog ovlašteni su izdati: sud, tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak, ovlašteni tužitelji (državni odvjetnik, tijelo državne uprave, pravna osoba s javnim ovlastima, oštećenik), državne agencije kojih je osnivač Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Ako optužni prijedlog podnese oštećenik, sud i tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak mogu izdati prekršajni nalog samo na njegov prijedlog.

Kad je sud ovlašteni izdati prekršajni nalog?

Sud može izdati prekršajni nalog samo ako je ovlašteni tužitelj podnio optužni prijedlog, ako sud nije donio rješenje u skladu s člankom 161. Prekršajnog zakona, ako je prekršaj iz optužnog prijedloga utvrđen neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom ovlaštene osobe tužitelja koja je o tome sačinila službenu bilješku ili zapisnik, ili na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela, ili pak upotrebom propisanih tehnički uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih laboratorijskih analiza i vještačenja.

Kad je tijelo državne uprave ovlašteno izdati prekršajni nalog?

Tijelo državne uprave može izdati prekršajni nalog ako je ovlašteni tužitelj podnio optužni prijedlog ili je zaprimilo prijavu o počinjenju prekršaja, ako se nije donijelo rješenje u skladu s člankom 161. Prekršajnog zakona, ako je prekršaj iz optužnog prijedloga utvrđen neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom ovlaštene osobe tužitelja koja je o tome sačinila službenu bilješku ili zapisnik, ili na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela, ili pak upotrebom propisanih tehnički uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih laboratorijskih analiza i vještačenja.

Kad je državni odvjetnik ovlašten izdati prekršajni nalog?

Državni odvjetnik može izdati prekršajni nalog ako je prekršaj iz prijave o prekršaju utvrđen neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom ovlaštene osobe tužitelja koja je o tome sačinila službenu bilješku ili zapisnik, ili na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela, ili pak upotrebom propisanih tehnički uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih laboratorijskih analiza i vještačenja.

Prekršajni postupak u prometu

Sadržaj prekršajnog naloga

Prekršajni se nalog izdaje u pisanom obliku. Prekršajni se nalog u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće informacije: za koje djelo se proglašava krivim, uz naznaku činjenica i okolonsti koje čine obilježje prekršaja, naziv prekršaja prema propisu kojim je propisan, koja se kazna izriče ili druga mjera primjenjuje, ili se pak oslobađa od kazne, koja se zaštitna mjera primjenjuje i oduzima li se imovinska korist, odluku  o uračunavanju zadržavanja i svakom lišenju slobode, odluku o troškovima prekršajnog postupka te imovinskopravnom zahtjevu. Ako je izrečena novčana kazna, odrediti će se rok njezina plaćanja. Također mora imati uvod, izreku i obrazloženje.

U obrazloženju prekršajnog naloga će se ukratko navesti samo dokazi i drugi uvjeti koji opravdavaju njegovo izdavanje.

Prekršajni nalog sud dostavlja okrivljeniku, njegovu branitelju ako ga ima i tužitelju, a tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak okrivljeniku, njegovu branitelju ako ga ima i tužitelju ako se postupak vodi na zahtjev ovlaštenog tužitelja Dok svi ostali ovlašteni izdavatelji prekršajnog naloga isti dostavljaju okrivljeniku.

Prigovor na prekršajni nalog

Prigovor na prekršajni  naloga može se podnijeti tijelu koje ga je izdalo. Prigovor se može podnijeti u roku od osam dana od dana dostave ili uručenja prekršajnog naloga zbog poricanja prekršaja te izrečene sankcije. Prigovor mogu podnijeti okrivljenik, njegov bračni i izvanbračni drug, srodnik u uspravnoj liniji, zakonski zastupnik, posvojitelj, posvojenik, brat, sestra, udomljenik i branitelj.

Ako imate ste propustili rok za podnošenje prigovora a imate opravdan razlog, Prekršajni zakon propisuje sljedeće: okrivljenik koji iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje prigovora dopustit će se povrat u prijašnje stanje.

Prigovor na prekršajni nalog  – Sadržaj

Ključno je da kad pišete prigovor na prekršajni nalog poštujete sve stavke koje zakon propisuje, a to su: naznaka prekršajnog naloga protiv kojeg se podnosi i tijela kojem se podnosi, ime i prezime podnositelja i njegov potpis, osnova zbog kojeg se prigovor podnosi, obrazloženje, ako se prigovor podnosi samo zbog izrečenih odnosno primijenjenih prekršajnopravnih sankcija.

Ukoliko se prigovor na prekršajni nalog podnese na navedeni način, te ako ga podnese pravodobno ovlaštena osoba, učinak prigovora je odgađanje izvršenja prekršajnog naloga.

Zašto podnijeti prigovor na prekršajni nalog?

Ukoliko smatrate da prekršaj niste počinili, imate osnovu da podnesete prigovor na prekršajni nalog.

Također ako Vam je izrečena, odnosno primijenjena prekršajnopravna sankcija, oduzeta imovinska korist, oduzet predmet prekršaja ili određeni troškovi u povodu izdavanja prekršajnog naloga, imate osnovu za podnošenje prigovora. Kad podnosite prigovor zbog prethodno navedenih razloga potrebno je isti obrazložiti i priložiti dokaze o činjenicama na kojima se prigovor temelji.

U kojim slučajevima će ovlašteno tijelo odbaciti prigovor?

 Nepravovremeni, nepotpuni i nedopušteni prigovor odbaciti će rješenjem tijelo koje je izdalo prekršajni nalog. Također odbaciti će se kao nepravodoban ako je podnesen nakon isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje prigovora. Isto tako, ako je prigovor podnijela osoba koja nije za to ovlaštena, prigovor će se odbaciti kao nedopušten. Rješenjem će se odbaciti prigovor za koji se ne može utvrditi na koji se prekršajni nalog odnosi ili tko je podnositelj.

Ključno je vlastoručno potpisati prigovor. Ukoliko to ne učinite, pozvati će vas da potpišete prigovor u roku od osam dana. Ukoliko ne potpišete, prigovor će se odbaciti.

 

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • prekršajni nalog
  • Prigovor
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se