Trajno oduzimanje vozačke dozvole

Kazneno pravo ruj 23, 2021

Trajno oduzimanje vozačke dozvole predviđeno je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) prema kojem će se mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem ukinuti i oduzeti vozačka dozvola, a vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se također ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

Također mladom vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a ako zahtjev bude podnesen u roku od dvije godine rješenjem će se odbaciti.

Nadalje, mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se također ukinuti vozačka dozvola.

Trajno oduzimanje vozačke dozvole prije stjecanja prava na upravljanje vozilom

Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a ako zahtjev bude podnesen u roku od te dvije godine rješenjem će se odbaciti.

Važno je napomenuti kako prije navedene osobe mogu ponovno polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja kojim je određeno trajno oduzimanje vozačke dozvole uz ponovno osposobljavanje kandidata za vozače.

Pravomoćno izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom počinitelju prekršaja koji nije prije toga stekao pravo na upravljanje motornim vozilom, a određeno mu je trajno oduzimanje vozačke dozvole, izvršit će se nakon stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom odnosno izdavanja vozačke dozvole.

Novčana kazna uz trajno oduzimanje vozačke dozvole

Osoba koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja kojim je određeno oduzimanje vozačke dozvole, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

Osoba koja upravlja motornim, vozilom i određeno joj je trajno oduzimanje vozačke dozvole, a sve prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

Vozaču koji je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj navedene prekršaje izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put, najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen trećeg odnosno svakog sljedećeg puta.

Trajno oduzimanje vozačke i pravni lijek u slučaju trajnog oduzimanja vozačke dozvole

Pravni lijek u slučaju trajnog oduzimanja vozačke dozvole je podnošenje upravne tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od primitka rješenja kojim se nalaže trajno oduzimanje vozačke dozvole.

Tužitelj upravnom tužbom može zahtijevati sljedeće:

– poništavanje ili oglašivanje ništavom pojedinačne odluke;

– donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku;

– postupanje koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti;

– oglašivanje ništetnim upravnog ugovora ili izvršavanje obveze iz upravnog ugovora.

Odvjetnik za obiteljsko pravo zagreb

Sadržaj upravne tužbe

Upravna tužba mora biti razumljiva i obvezno mora sadržavati

– naziv suda kojem se podnosi;

– osobno ime, odnosno naziv i adresu tužitelja;

– naziv tuženika;

– oznaku osporavane pojedinačne odluke ili upravnog ugovora, odnosno opis postupanja ili obveze izvršenje kojih se zahtijeva;

– tužbeni zahtjev;

– opseg osporavanja pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora;

– razloge za pokretanje spora glede glavne stvari i sporednih traženja;

– činjenice i dokaze na kojima tužitelj temelji tužbeni zahtjev;

– potpis tužitelja.

Što se tiče troška upravnog postupka, odnosno sastava i podnošenja upravne tužbe Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika za tužbu, odgovor na tužbu, prijedlog za donošenje privremene mjere, sastav prijedloga za nagodbu te za sastav podneska koji sadrži činjenična i pravna razlaganja u prvostupanjskom upravnom sporu, propisuje nagradu i naknadu troškova za rad odvjetnika u neprocjenjivim predmetima u iznosu 250 bodova, odnosno 2.500,00 kuna.

Koje su eventualni razlozi podnošenja upravne tužbe

Podnošenje upravne tužbe i pokretanje upravnog spora u slučaju da je rješenjem naloženo trajno oduzimanje vozačke dozvole bilo bi oportuno jedino ako bi sudu podnijeli dokaze na temelju kojih bi sud mogao odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje pojedinačne odluke, a odgoda nije protivna javnom interesu.

Slijedom navedenog, podnošenje upravne tužbe bilo bi oportuno samo u slučaju kada bi dokazali kako Vam prijeti nenadoknadiva šteta zbog ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole.

Recimo da su to slučajevi u kojima biste ostali bez posla u slučaju ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, slučajevi u kojima ne bi mogli brinuti o osobama o kojima ste dužni brinuti zbog ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole te slučajevi u kojima bi doveli u pitanje uzdržavanje sebe i svoje obitelji zbog ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole itd.

Kada bi sud utvrdio da su opravdani razlozi zbog kojih bi upravna tužba polučila odgodni učinak predmetnog rješenja kojim je naloženo trajno oduzimanje vozačke dozvole, tada bi ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole bilo odgođeno do završetka upravnog postupka, a sve ovisno o ishodu istog. Valja napomenuti kako sud ovakve odluke donosi rijetko, ali sudska praksa poznaje i takve slučajeve.

 

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet obratite nam se s povjerenjem.

  • Pravni lijek
  • Upravna tužba
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se