Upravni spor troškovi

Odvjetnik za upravni spor
Upravno pravo sij 18, 2022

Upravni spor troškovi je pitanje koje je regulirano odredbama Zakona o upravnim sporovima i to osobito u članku 8. koje propisuje jedno od osnovnih načela upravnog spora, a to je načelo učinkovitosti i to na sljedeći način „Sud će upravni spor provesti brzo i bez odugovlačenja, uz izbjegavanje nepotrebnih radnji i troškova, onemogućit će zlouporabu prava stranaka i drugih sudionika u sporu te će odluku donijeti u razumnom roku.“

Važeće uređenje troškova upravnog spora bazira na priznavanju isključivo opravdanih troškova, priznavanju troškova razmjerno uspjehu u sporu, dopuštenosti zasebnoga žalbenog osporavanja odluke o troškovima, te ograničenju priznatog iznosa naknade troškova na teret protustranke (putem režima neprocjenjive vrijednosti predmeta spora), a o čemu ćete više saznati u nastavku članka. Važno je napomenuti da u hrvatskome upravnom sporu nema opće supsidijarne primjene Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. – proč. tekst, 25/13. i 89/14.), koji se supsidijarno primjenjuje samo kada je to izrijekom propisano. Nije propisana primjena toga Zakona u odnosu na troškove spora, a kako je uobičajeno za druge vrste postupaka pred sudovima.

Upravni spor troškovi- što čini troškove upravnog spora?

Upravni spor troškovi koji se priznaju u sudskom postupku često je pitanje koje zanima stranke koje se namjeravaju upustiti u postupak pred upravnim sudovima. Troškove spora čine opravdani izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora, a oni obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu. Još jedno pitanje koje se često javlja, pa tako i kod samih odvjetnika je kako odrediti vrijednost predmeta spora. Odgovor na to pitanje uređen je isto tako Zakonom u upravnim sporovima na način da je propisano da se vrijednost predmeta spora smatra  neprocjenjivom. Svaka stranka prethodno sama podmiruje troškove koje je prouzročila svojim radnjama, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Troškovi proizašli iz poduzimanja radnji po službenoj dužnosti suda predujmljuju se iz sredstava suda.

Dakle, morate biti spremni da će vam nastati određeni novčani izdaci ako se namjeravati  upustiti u postupak pred upravnim sudom. A što ako izgubite u postupku? Stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi sve troškove spora, ako zakonom nije drukčije propisano. Ako stranka djelomično uspije u sporu, sud može, s obzirom na postignuti uspjeh, odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da se troškovi raspodijele razmjerno uspjehu u sporu. A što ako tijekom postupka povučem tužbu? Stranka koja je povukla tužbu, žalbu ili drugi prijedlog koji je prouzročio troškove drugim strankama snosi troškove i tim strankama. Konačnu odluku o troškovima spora donosi sud i to zajedno s odlukom o glavnoj stvari ili posebnim rješenjem u roku od 15 dana od dana objave presude, na što vam preostaje mogućnost izjavljivanja žalbe ako ste nezadovoljni odlukom.

Odvjetnik za upravni spor

Upravni spor troškovi- sudske pristojbe

Premda nisu uređene Zakonom u upravnim sporovima, sudske pristojbe (takse) čine dio troškova spora i tome svakako treba posvetiti koju riječ u članku. Što se tiče pristojbi, upravni sporovi sada se smatraju predmetima neutvrdive vrijednosti. Pristojbe se u upravnom sporu plaćaju samo ako sud odbije tužbeni zahtjev ili odbaci tužbu, pa pristojbena obveza ne nastaje kod usvajanja tužbenog zahtjeva, obustave spora, ni kod drugih načina okončanja spora. U upravnom sporu provodi se dio personalnih i predmetnih oslobođenja od plaćanja pristojbi propisanih u članku 11. Zakona o sudskim pristojbama. Dodatna osnova oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, vezana uz imovno stanje stranke, nije u sudskoj, već u upravnoj nadležnosti, u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te je za to potrebno proučiti područje koje se odnosi na besplatnu pravnu pomoć, a čime se ovaj članak ne bavi.

Troškovi zastupanja tuženika i zainteresirane osobe u upravnom sporu

Tuženike u upravnom sporu ne mogu zastupati odvjetnici ni druge osobe izvan sustava tuženika. Troškovi zastupanja tuženika pripadaju onim tuženicima za koje je radnje u sporu ovlašteno poduzimati državno odvjetništvo (tijelima državne uprave i drugih državnim tijelima), a svim tuženicima u pogledu putnih troškova službenih osoba koje pristupaju raspravi (ako konkretno javnopravno tijelo nema za to kvalificirane službenike u sjedištu upravnog suda). Zainteresiranim osobama u upravnom sporu koje su najčešće na strani tuženika, u pravilu se dosuđuju naknada troškova spora u kojem uspiju. Pored tužitelja, odvjetnici mogu zastupati i zainteresirane osobe.

U dosadašnjoj praksi većina troškova spora na teret tužitelja dosuđena je u korist zainteresiranih osoba, a ne u korist tuženika. Ipak, zabilježeni su primjeri odbijanja zahtjeva zainteresirane osobe za nadoknadu troškova spora, npr. uz obrazloženje da „zainteresirana osoba odgovorom na tužbu nije pridonijela načinu rješavanja ovog upravnog spora“. Glede troškova spora, zainteresirana osoba je u povoljnijem položaju od drugih vrsta stranaka. U slučaju uspjeha tužitelja u sporu, troškove podmiruje tuženik. Uspije li u sporu tuženik, zainteresirana osoba (na strani tuženika) od tužitelja može ostvariti naknadu troškova spora.

Upravni spor troškovi- neopravdani troškovi

Sud je taj koji provjerava da li svaka  stavka troškovnika ulazi u opravdane izdatke učinjene u tijeku ili u povodu spora, u smislu Zakona o upravnim sporovima, tj. u troškove potrebne za vođenje spora.

Sud u svojoj praksi je iznjedrio neke primjere troškova koji se ne smatraju opravdanima:

– iznošenje navoda i predlaganje dokaza koje su stranke dužne uvrstiti već u tužbi odnosno u odgovoru na tužbu (članak 34. stavak 1. ZUS-a) tek u kasnijim podnescima, osim kada se radi o odgovoru na kasnije navode protustranaka, dodatna traženja suda, i sl.;

– podnesak koji, u bitnome, sadržava ponavljanje ranije u sporu već iznesenih navoda stranke;

– izjašnjenje stranke na navode protustranke ili na traženje suda u više podnesaka, umjesto u jednome;

– podnesci sadržaj kojih je mogao biti iznesen na raspravi;

– podnesci koji ne sadržavaju činjenična ni pravna razlaganja

– pristup na ročište za objavu presude, i sl.

 

Treba Vam odvjetnik za upravni spor ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Odvjetnik za upravni spor
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se