Žalba na komunalnu naknadu

Žalba na komunalni doprinos
Stvarno pravo tra 12, 2021

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20) uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.  S obzirom da se za održavanje komunalne infrastrukture plaća komunalna naknada, u nastavku ovoga članka saznajte kako se podnosi žalba na komunalnu naknadu.

žalba na prometni prekršaj

Komunalna naknada

Sukladno Zakonu, komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine, a ista se plaća se za:

(1) stambeni prostor

(2) garažni prostor

(3) poslovni prostor

(4) građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

(5) neizgrađeno građevinsko zemljište.

žalba na prvostupanjsku presudu

Tko jamči za plaćanje komunalne naknade

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:

(1) ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

(2) ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili

(3) ako se ne može utvrditi vlasnik.

Žalba na komunalnu naknadu – obveza plaćanja komunalne naknade

Sukladno čl. 94. Zakona, obveza plaćanja komunalne naknada nastaje u sljedećim situacijama:

(1) danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

(2) danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

(3) danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

(4) danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Zakon propisuje da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka. Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

žalba na odluku županijskog suda

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Rješenje o komunalnoj naknadi

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi upravno tijelo u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti. Navedeno tijelo donosi rješenje do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom predstavničkog tijela mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Važno je napomenuti da se rješenje donosi i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

žalba na presudu

Žalba na komunalnu naknadu

Zakon u čl. 102. propisuje da se protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može izjaviti žalba.

Dakle, protiv rješenje o komunalnoj naknadi može se izjaviti žalba na komunalnu naknadu. O žalbi odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, a o žalbi protiv rješenja koja donosi upravno tijelo Grada Zagreba odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

 

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

 

  • Komunalna naknada
  • Obveza plaćanja
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se