Davek na nepremičnine Hrvaška

ODVETNIK ZA NEPREMIČNINE
Stvarno pravo svi 24, 2021

Zanima vas nakup nepremičnin na Hrvaškem in niste seznanjeni z davkom na nepremičnine. Davek na nepremičnine Hrvaška je predpisala v Zakonu o davku na promet nepremičnin. Glede na davek na nepremičnine Hrvaška preberite pod člankom.

Davek na nepremičnine Hrvaška – Zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah

V smislu Zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah (NN 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.), nepremičnine ali nepremičnine so tiste stvari, ki ne morejo spremeniti svojega položaja v prostoru, ne da bi uničile svoje bistvo ali spremenile svojo prejšnjo strukturo. Nepremičnine lahko ločimo po več merilih, najpomembnejša pa sta merilo naravne kakovosti in merilo ustreznosti. Pripadnost stvari je vsak njen del, vse, kar je z njo razmeroma trajno povezano (prirastek) in vsak njen sad, dokler se od nje ne loči. Pripadnost stvari je tudi vse, kar ji pripada (ustreznost). Pripadnost (primernost ali zavarovana stvar) je premična stvar, ki jo je njen lastnik nameraval služiti kot sekundarni trajni namen glavne stvari, in je v tako prostorskem razmerju do glavne stvari, ki ustreza temu namenu. Pripadnost ni stvar, ki se po razumevanju v prometu ne šteje za pripadnost.

ODVETNIK ZA NEPREMIČNINE

Po merilih naravne kakovosti nepremičnin so:

–  zemljišče ali delci zemeljske površine in vse, kar je z njo razmeroma trajno povezano, na površini ali pod njo,
– stavbe in druge zgradbe, zgrajene na površini zemlje, nad ali pod njo in namenjene temu, da tam ostanejo. Sem spadajo poleg stanovanjskih in poslovnih zgradb ter raznih drugih zgradb vodnjaki, kleti, bazeni itd.,
– vse, kar je v nepremičnino vgrajeno, ji dodano, nadgrajeno ali na kakšen drug način trajno povezano z njo, dokler se od nje ne loči.
Po kriteriju ustreznosti nepremičnine so: če je primernost premična stvar, se šteje za nepremičnino po namenu, če služi ekonomskim namenom nepremičnine. V tem primeru bi se za nepremičnino šteli stroji, živina, semena, gnojila, gorivo itd.

Davek na nepremičnine Hrvaška – zakon o davku na promet nepremičnin

Glede na zakon o prometnem davku so nepremičnine zemljišča in zgradbe.  Zemljišča se štejejo za kmetijska, gradbena in druga zemljišča. Stavbe se štejejo za stanovanjske, poslovne in vse druge stavbe ter njihove dele.

Zakon o davku na promet nepremičnin, ( NN  115/16, 106/18), ureja plačilo in izračun davka na promet nepremičnin. Prihodki od davka na promet nepremičnin pripadajo enoti lokalne samouprave na območju, kjer se nepremičnina nahaja, medtem ko so domače in tuje fizične ali pravne osebe po plačilu davka na promet nepremičnin enake, če ni z mednarodnim sporazumom določeno drugače. Predmet obdavčitve so promet z nepremičninami, zavezanec za promet z nepremičninami pa je pridobitelj nepremičnine. Davek na promet nepremičnin se plača po stopnji 3%.

Transakcije z nepremičninami

Transakcije z nepremičninami so kakršne koli pridobitve lastništva nepremičnin v Republiki Hrvaški, za pridobitev nepremičnine pa se šteje prodaja, zamenjava, dedovanje, darilo, vstop in izključitev nepremičnine iz podjetja, pridobitev z dedovanjem, pridobitev nepremičnin v likvidaciji ali stečaju, organi, pridobitev po zakonu in drugi načini pridobivanja nepremičnin od drugih oseb. Dokument o pridobitvi nepremičnine je vsak dokument, notarska listina ali odločba pristojnega organa, ki vodi do pridobitve ali spremembe lastništva nepremičnine v Republiki Hrvaški.

Na Republiki Hrvaški so notarji dolžni kopijo kupoprodajne pogodbe predložiti davčni upravi Republike Hrvaške, ki bo poslala odločbo o obveznosti plačila davka na promet nepremičnin tistim nepremičninam, za katere ni davka na dodano vrednost je izračunana. Če dokumenti o prenosu lastništva nepremičnin niso notarsko overjeni, je kupec dolžan v 30 dneh prijaviti obveznost plačila davka na promet nepremičnin v Republiki Hrvaški za tiste nepremičnine, ki niso obdavčene z davkom na dodano vrednost po čas prodaje.

Davek na nepremičnine Hrvaška – davčna osnova

Zakon določa, da je davčna osnova za promet nepremičnin v času nastanka davčne obveznosti. Ministrstvo za finance, davčna uprava davčno osnovo za promet z nepremičninami določi kot tržno vrednost nepremičnine praviloma iz prevzemne listine, če je skupni znesek odškodnine, ki jo je kupec dal ali plačal, približno enak doseženim cenam oz. doseči na trgu. Za skupni znesek odškodnine se šteje vse, kar mora prevzemnik ali druga oseba, ki ga mora prevzemnik plačati za pridobitev nepremičnine, na primer plačilo v gotovini, odstopiti druge nepremičnine, stvari ali pravice, prevzeti dolgove nekdanjega lastnika in drugi.

nepremičnine hrvaška istra ob morju

Kdo ne plačuje davkov na nepremičnine?

Davek na promet nepremičnin ne plačajo:

1) Republika Hrvaška, enote lokalne in regionalne samouprave, državni organi, institucije, katerih edini ustanovitelj je Republika Hrvaška ali enote lokalne in regionalne samouprave, fundacije, vse pravne osebe, katerih edini ustanovitelj je Republika Hrvaška, Rdeča Medsebojne in neprofitne pravne osebe, registrirane za zagotavljanje humanitarne pomoči v skladu s posebnim predpisom,

2) diplomatska ali konzularna predstavništva tuje države pod pogojem vzajemnosti in mednarodna organizacija, za katero je bila z mednarodnim sporazumom dogovorjena oprostitev plačila davka na promet nepremičnin,

3) osebe, ki pridobijo nepremičnine v postopku vračanja zaplenjenega premoženja in konsolidacije nepremičnin,

4) razseljene osebe in begunci, ki nepremičnine pridobijo z zamenjavo nepremičnin v tujini,

5) državljani, ki kupijo stanovanjski objekt ali stanovanje (vključno z zemljiščem), na katerem so imeli stanovanjsko pravico ali s soglasjem imetnika stanovanjske pravice v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo stanovanj, na katerih obstaja stanovanjska pravica. Enako velja za zaščitene najemnike, ki na podlagi najemne pogodbe kupijo stanovanjski objekt ali stanovanje, v katerem živijo,

6) osebe, ki pridobijo nepremičnine v skladu s predpisi, ki urejajo pretvorbo družbene lastnine v druge oblike lastništva,

7) zakonec, potomci in predniki, ki tvorijo pokončno linijo, in posvojitelji in posvojitelji, ki so v tem razmerju s prejemnikom preživnine in od njega pridobijo nepremičnine na podlagi pogodbe o dosmrtni preživnini ali na podlagi pogodbe o dosmrtni preživnini.

 

Potrebujete odvetnika za nepremičnine ali pravni nasvet, se obrnite na našo pisarno.

  • Davčna osnova
  • Nepremičnine
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Odvetnik Tomislav Strniščak komunicira s strankami in jim svetuje po e-pošti, telefonu ali mobitelu, ter stranke sprejema v svoji odvetniški pisarni.

Izpolnite obrazec za kontakt