Zemljiška knjiga Hrvaška

ODVETNIK HRVAŠKA
Zemljišno pravo lip 08, 2021

Zemljiška knjiga Hrvaška

Zemljiška knjiga Hrvaška predpisana z Zakonom o zemljiški knjigi (NN 63/19) kateri ureja organizacijo, ureditev, vzdrževanje in shranjevanje zemljiških knjig, določa predmet in vrste vpisov ter vodenje zemljiškoknjižnih postopkov. Vodijo se zemljiške knjige o pravnem statusu nepremičnin na ozemlju Republike Hrvaške, ki je pomemben za pravne posle, če za nekatera zemljišča ni določeno drugače. Realne zemljiške pravice se vpisujejo v zemljiške knjige, pa tudi druge pravice, za katere so določene s posebnimi zakoni.

V zemljiške knjige se vpišejo tudi druga dejstva, pomembna za pravni promet, za katera to določajo posebni zakoni. Kadar je vpis v zemljiško knjigo predpogoj za pridobitev, spremembo, omejitev in prenehanje zemljiških pravic, to določa poseben zakon.

ODVETNIK HRVAŠKA

Zemljiška knjiga Hrvaška – splošno

Zemljiške knjige predstavljajo posebne evidence o pravnem stanju nepremičnin v Republiki Hrvaški. Po zakonu o zemljiški knjigi so zemljiške knjige javne knjige, v katere se vpisujejo nepremičnine, lastništvo in druge stvarne pravice na nepremičninah, pa tudi omejitve razpolaganja s temi pravicami in druga dejstva, pomembna za pravni promet z nepremičninami. Zemljiške knjige vodi občinsko sodišče kot sodišče prve stopnje, krajevno pristojno pa je zemljiškoknjižno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v katero naj bi se vpis opravil.

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke dokumentov. Za vsa zemljišča katastrske občine se vodi ena glavna knjiga, ki jo sestavljajo zemljiškoknjižni vpisi.

Zemljiškoknjižni organ in spremembe v njem ter stvarne in druge knjižne pravice glede zemljiškoknjižnega organa in spremembe teh pravic se vpišejo v zemljiškoknjižni vložek. Tako je v zemljiškoknjižni vpis vpisan le en zemljiškoknjižni organ, ki je lahko sestavljen iz ene ali več katastrskih parcel, ki se nahajajo v isti katastrski občini.

Zemljiškoknjižni vpis je sestavljen iz treh delov, lastninske listine (popisni list, list A), (listine, list B) in tovornega lista (tovorni list, list C).

Listina – list A

Po zakonu se v listino vpišejo vse katastrske spremembe lastniške listine, povezane z zemljiškoknjižnim organom (spremembe števila katastrskih parcel, površine, naslova, načina uporabe, gradnje itd.) Vse javne omejitve v zakonski transakcija zemljiškoknjižnega organa Pravica do gradnje bo na posestnem seznamu posebnega zemljiškoknjižnega vpisa vpisana kot ločen zemljiškoknjižni organ. Na zemljiškoknjižnem vpisu bo označena – Pravica do gradnje. Republike Hrvaške in v posebnem režimu lastništva, na način, ki ga predpisuje posebni zakon. Ko se odpre vpis knjige deponiranih pogodb, se obstoj in številka vpisa navedeta v lastninskem listu vpis, v katerem je vpisano celotno zemljišče.

Lastniške listine – list B

Lastninska pravica celotnega zemljiškoknjižnega organa je vpisana v lastninsko listino. Omejitve, za katere je lastnik osebno podrejen v smislu prostega upravljanja ali v zvezi z razpolaganjem z zemljiškoknjižnim organom ali solastniškim delom, so vpisane tudi v lastninsko listino.

Prepoved bremen ali odtujitev na tem seznamu bo postala šele očitna. Omejitve razpolaganja zemljiškoknjižnega organa ali solastniškega dela, ki so predmet vpisa v tovorni list in zadevajo vsakega lastnika, bodo vidne v pisarni lastnika.

Ko se v zemljiško knjigo vpiše skupno dobro, bo na lastnikovem premoženju razvidno, da tisti, ki skrbi za to, upravlja in je za to dobro odgovoren. Če ima Republika Hrvaška skrb, upravljanje in odgovornost za skupno dobro, se to ne vpiše ločeno. Glede javnih dobrin na splošno in javne rabe bo Republika Hrvaška vpisana kot lastnik, če njihov lastnik ni enota lokalne ali regionalne samouprave, in organ ali institucija, ki jim je dana v upravljanje ali organ bo navedeno, ki jih neposredno upravlja.

Tovorni list – list C

Tretji del tovornega lista vsebuje podatke o bremenih, povezanih z nepremičninami, torej iz katerih je razvidno, ali so nepremičnine obremenjene s pravicami tretjih oseb, kot so hipoteke, pravice odkupa, prvi nakup, zakup, zakup, nakup, koncesija in drugo.

Tovorni list vsebuje stvarne pravice, ki jih obremeni zemljiškoknjižni organ ali idealen del solastnika, pa tudi pravice, pridobljene na teh pravicah, pravico do odkupa, prvega nakupa, zakupa in najema ter omejitve glede razpolaganje z zemljiškoknjižnim organom ali solastniškim delom. Koncesija se vpiše v tovorni list zemljiškoknjižnega organa, ki je javno dobro ali javno dobro v lasti Republike Hrvaške ali enote lokalne ali regionalne samouprave v skladu z določbami o registraciji najema, če ni določeno drugače. Prepovedi obremenitve ali odtujitve bodo vpisane v tovorni list.

Ti trije deli tvorijo zemljiškoknjižni izvleček, ki prikazuje dejansko in pravno stanje nepremičnine v času njene izdaje in je edini dokaz lastništva nepremičnine. Po drugi strani pa drugi del zemljiške knjige sestavljajo zbirke listin, sestavljene iz dokumentov, na podlagi katerih je dovoljen zemljiškoknjižni vpis v glavno knjigo. Zbirka dokumentov se ureja skupaj za vse glavne knjige, ki jih vodi eno sodišče.

Zemljiška knjiga Hrvaška – Prijava za registracijo

Registracija

Predlogi za vpis, torej vpis je ena od treh vrst vpisov v zemljiško knjigo, s katerimi se knjižne pravice pridobijo, prenesejo, omejijo ali ukinejo brez posebne naknadne utemeljitve. V zemljiško knjigo se lahko vpiše le lastninska pravica in druge stvarne pravice na zemljišču, torej pravica odkupa, prvega nakupa, zakupa, zakupa, pa tudi koncesije in druge pravice do zemljišč, za katera to dovoljuje poseben zakon.

Zemljiška knjiga Hrvaška – Kje in kako se prijaviti za vpis?

Predlog za vpis, torej vpis, se predloži krajevno pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču glede na kraj, kjer se nahaja nepremičnina, v zvezi s katero se zahteva vpis. Predlog za registracijo je mogoče vložiti prek notarja ali odvetnika, lahko pa tudi prek spleta prek skupnega informacijskega sistema zemljiške knjige in katastra ali prek sistema e-državljani. Lahko se odda tudi v pisni obliki neposredno ali pri pooblaščenem ponudniku poštnih storitev. Predlog, ki se odda elektronsko, se odda izključno na predpisanem obrazcu.

Pri oddaji predloga je zelo pomembno, da se skupaj s predlogom predložijo vse zakonsko predpisane priloge, ki so podlaga za dovoljenje za vpis. Predložiti jih je treba zemljiškoknjižnemu sodišču v izvirniku ali overjenem prepisu.

Tesnilo

Po oddaji predloga za vpis je pečat nameščen na mestu v zemljiškoknjižni knjigi, kjer bo vpis lahko izveden. Pečat je znamka v zemljiškoknjižni evidenci, katere namen je, da je vidno, da je v tem vpisu namenjen vpis, tj. Da je bila vložena zahteva za vpis. Pečat je v zemljiški knjigi začasen, po uradni dolžnosti se izbriše po sprejetju odločbe o izvedbi zahtevanega vpisa ali v primeru zavrnitve predloga po vpisu v zemljiško knjigo zavrnitve predloga za vpis.

Sodna odredba za vpis v zemljiško knjigo

Potem ko bo sodišče prejelo in pregledalo predlog za vpis in priloge, bo dovolilo vpis, če iz zemljiške knjige ni razvidno, da obstajajo ovire glede predmeta vpisa, če ni razloga za dvom, ali osebe, zoper katere se vnos nanaša niti na to, ali je oseba, ki je predložila predlog, za to pooblaščena, če vsebina predloga izhaja iz vsebine predloženih dokumentov in če imajo dokumenti zahtevane oblika.

Ko so navedeni pogoji izpolnjeni, sodišče odredi vpis v zemljiško knjigo na podlagi odločbe zemljiškoknjižnega sodišča, ki določi vpis in odredi njegovo izvedbo v zemljiški knjigi.

Zemljiška knjiga Hrvaška – digitalne zemljiške knjige

Zakon o zemljiški knjigi določa, da se digitalne zemljiške knjige vodijo v Skupnem informacijskem sistemu zemljiške knjige in katastra, torej se vsi podatki zemljiškoknjižnih in katastrskih podatkov hranijo, vzdržujejo in vzdržujejo v sistemu. V Republiki Hrvaški se zemljiške knjige vodijo elektronsko v sistemu, imenovanem Skupni informacijski sistem zemljiške knjige in katastra.

Obstoj takega informacijskega sistema nepopisno olajša in pospeši vsa zemljiškoknjižna dejanja, ki bi v odsotnosti takega informacijskega sistema trajala veliko dlje. Na primer, izogibati se je čakanju v vrstah na občinskih sodiščih. Prek skupnega informacijskega sistema zemljiške knjige in katastra je mogoče preiskovati glavno knjigo, knjigo deponiranih pogodb ali preveriti stanje zadeve prek računalnika.

Ker so zemljiške knjige javne in imajo do njih dostop vsi, lahko vsi iščejo tudi po skupnem informacijskem sistemu zemljiške knjige in katastra. Za to je treba poznati podatke o tem, katero občinsko sodišče, tj. Zemljiškoknjižni oddelek vodi podatke o zahtevani zemljiški parceli.

Poleg tega je treba vnesti ime glavne knjige, ki pripada temu zemljiškoknjižnemu oddelku, in številko katastrske parcele. Z vnosom teh podatkov je zelo enostavno dobiti podatke o zahtevani zemljiški parceli, prenesete pa lahko tudi neuradno kopijo zemljiškoknjižnega izvlečka, prepis iz lastninske listine, kopijo katastrskega načrta ali izpisek iz zemljišča zbirka podatkov.

DRAŽBE HRVAŠKA

Vpogled v glavno knjigo je mogoče uresničiti prek spletne strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki vsem uporabnikom, ne glede na registracijo, omogoča ogled glavne knjige. V glavni knjigi lahko iščete po imenu katastrske občine, torej zemljiškoknjižnega oddelka občinskega sodišča, ki vodi glavno knjigo, in po številki katastrske parcele ali po številki zemljiškoknjižnega vpisa, ne pa tudi po ime, naslov in druge podatke.

Pomembno je omeniti, da tako pridobljene informacije nimajo statusa javne listine. Elektronsko lahko izpisek zemljiške knjige dobi odvetnik, pooblaščen za dostop do digitalnega zemljiškoknjižnega sistema. Pred oddajo vloge za izdajo izvlečka iz e-zemljiške knjige se je treba najprej prijaviti v sistem e-Državljani z ustvarjanjem osebnega uporabniškega računa.

Za pridobitev izvlečka mora uporabnik poznati številko katastrske parcele in katastrske občine, v kateri je zahtevana parcela, ter plačati sodno takso v skladu z Zakonom o sodnih taksah in Zakonom o zemljiški knjigi, povečano za 2,2 odstotkov.

Po prejemu zahteve za izdajo zemljiškoknjižnega izvlečka in potrditve plačane sodne takse bo sistem izdal zemljiškoknjižni izvleček in ga uporabniku dostavil v osebnem uporabniškem polju sistema. Zemljiškoknjižni izvleček, izdan v sistemu e-Državljani, je podpisan s prijavnim potrdilom skrbnika sistema, vsebuje elektronski podpis in ima status javne listine.

 

Potrebujete odvetnika za nepremičnine ali pravni nasvet, se obrnite na našo pisarno.

  • Digitalne zemljiške knjige
  • Registracija
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Odvetnik Tomislav Strniščak komunicira s strankami in jim svetuje po e-pošti, telefonu ali mobitelu, ter stranke sprejema v svoji odvetniški pisarni.

Izpolnite obrazec za kontakt