OIB za strance i kako ga pribaviti

OIB za strance
Upravno pravo tra 14, 2020

Kako ga pribaviti OIB za strance?

Stranac ste i ne znate kako dobiti OIB za strance u Hrvatskoj? Pročitajte nastavak teksta i saznajte sve o osobnom identifikacijskom broju te kako pribaviti OIB za strance.

Osobni identifikacijski broj – OIB

Osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka svake osobe koju tijela javne vlasti koriste u službenim evidencijama u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

Za osobni identifikacijski broj koristi se kratica OIB. OIB se sastoji od 11 znamenki i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i jedne znamenke koja je kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11,10«.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, OIB je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv broj. Jednom određen i dodijeljen OIB ne može se više dodjeljivati pa ni u slučaju da više nema osobe kojoj je bio dodijeljen (po smrti fizičke osobe, nakon stečaja pravne osobe).

Svrha uvođenja osobnog identifikacijskog broja u hrvatski pravni sustav

Prvog siječnja 2009. godine na snagu je stupio Zakon o osobnom identifikacijskom broju čime je započeo postupak dodjele osobnoga identifikacijskog broja svim hrvatskim državljanima i pravnim osobama.

Postupak zamjenjivanja brojeva koji su do tada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (matičnog broja građana) OIB-om, nastao je zbog potrebe usklađivanja hrvatskoga poreznog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Osobni identifikacijski broj

Problem matičnog broja građana

Matični broj građana kao broj od 13 znamenki, nije zadovoljio europski kriterij od 12 znamenki jer za potrebe međunarodne razmjene podataka osobni identifikacijski broj nije smio imati više od 12 znamenki + oznaku zemlje HR.

Uvođenjem OIB-a nastojala se povećati učinkovitost državnih institucija, omogućiti automatska razmjena podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija, da bi se građanima omogućilo brže i lakše ostvarivanje njihovih prava i smanjilo administrativna opterećenja.

Isto tako, uvođenjem OIB-a vodilo se računa o zaštiti privatnosti osobe jer se OIB sastoji  od znamenaka koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s osobom kojoj je dodijeljen (nije kazujući broj).

Tko dobiva OIB?

Budući da je osobni identifikacijski broj stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske, prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, obveznici OIB-a, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

• hrvatski državljani

• pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske

• strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske

Na koji način se možemo služiti OIB-om?

Obveznici broja obvezni su koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:

1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,

2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te

3. u električkom poslovanju i poslovima platnoga prometa.

Ako obveznik broja ne koristi OIB na navedeni način kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju.

Tko ima pravo uvida u moj OIB?

Osobni identifikacijski broj mogu koristiti sva nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje vode službene evidencije (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i imovini.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, ta su tijela državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

Navedeni korisnici su dužni OIB obveznika koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka uz maksimalnu zaštitu svih podataka. Ako odgovorna osoba korisnika broja ne koristi OIB obveznika na navedeni način kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

uvida u moj OIB

Nadležnost i postupak dodjeljivanja OIB-a hrvatskim državljanima i pravnoj osobi sa sjedištem na području Republike Hrvatske

Prema Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju, ministarstvo financija – porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju dostavljene informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja.

Nadležno tijelo koje obavlja prvi upis obveznika broja koji je hrvatski državljanin je tijelo koje upisuje činjenicu rođenja u maticu rođenih, pa se na taj način OIB stječe rođenjem.

Za hrvatske državljane koji nisu upisani u maticu rođenih nego su državljanstvo stekli na drugi način, nadležno je ono tijelo koje odobrava upis državljanstva u knjigu državljana.

OIB će se odrediti i dodijeliti na temelju informatičke razmjene podataka između tijela koja upisuju osobu i porezne uprave, bez potrebe da osoba dolazi u poreznu upravu.

Informacije koju nadležno tijelo dostavlja poreznoj upravi za fizičke osobe

Informacija koju nadležno tijelo dostavlja poreznoj upravi o rođenom hrvatskom državljaninu mora sadržavati ime i prezime, spol, datum, mjesto i država rođenja, a za osobu koja je stekla hrvatsko državljanstvo uz navedene podatke, informacija još mora sadržavati adresu prebivališta, datum stjecanja hrvatskog državljanstva i osnovu upisa.

Informacije koju nadležno tijelo dostavlja poreznoj upravi za pravne osobe

Pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Pravilnika, smatraju se tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva, strane podružnice i ostale pravne osobe.

Za navedene pravne osobe, nadležno tijelo koje obavlja prvi upis je tijelo koje obavlja upis novoosnovane pravne osobe u nadležnu evidenciju, te time pravna osoba stječe OIB osnivanjem.

Informacija koju nadležno tijelo dostavlja poreznoj upravi mora sadržavati vrstu pravne osobe, naziv, datum upisa i adresu sjedišta.

Nakon zaprimanja informacije, mjesno nadležna ispostava porezne uprave (nadležna prema adresi prebivališta hrvatskog državljanina odnosno prema adresi sjedišta pravne osobe u Republici Hrvatskoj), provjerava je li nadležno tijelo ovlašteno tražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te ima li obveznik broja već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj.

Što ako se utvrdi da obveznik broja već ima određen i dodijeljen OIB?

Ako porezna uprava utvrdi da obveznik broja već ima određen i dodijeljen OIB, nadležnom tijelu koje je proslijedilo informaciju dostavit će se podatak o osobnom identifikacijskom broju koji je već određen i dodijeljen tom obvezniku broja, te datum i vrijeme dodjele.

Ako fizičkoj ili pravnoj osobi već nije dodijeljen broj, nadležna porezna uprava će mu ga dodijeliti u trenutku kad je zaprimila informaciju.

određivanje i dodjela OIB

OIB za strance – određivanje i dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim fizičkim i pravnim osobama

Stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

Stranoj fizičkoj i pravnoj osobi OIB za strance se određuje i dodjeljuje kad je nastao povod za praćenje.

Smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe:

1. ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima pri Ministarstvu unutarnjih poslova – strana fizička osoba tada odlazi u MUP radi prijave boravka i određivanja i dodjeljivanje OIB-a

2. ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Hrvatske, te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

Strana fizička i pravna osoba tada dolazi u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi određivanja i dodjeljivanja OIB-a.

Primjerice povod za praćenje je nastao kada strana osoba postaje poreznim obveznikom prema posebnom propisu (obračun drugog dohotka, obračun poreza po odbitku i ostalo) ili jer je stekla imovinu na području Republike Hrvatske na koju plaća porez.

Primjer za to je kad strana osoba stekne nekretninu na području Republike Hrvatske pa prvo upiše vlasništvo nekretnine u nadležni zemljišno-knjižni odjel – gruntovnicu.

S obzirom da se radi o upisu prava vlasništva nekretnine u službene evidenciju, stranoj osobi se mora odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

U tu svrhu strana osoba podnosi zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave (ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu nekretnine) koja određuje i dodjeljuje OIB.

Tek je po dodijeli osobnoga identifikacijskog broja moguće upisati pravo vlasništva nekretnine u zemljišne knjige.

OIB za strance – Kako pribaviti osobni identifikacijski broj za strane fizičke i pravne osobe?

Prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje, strana fizička ili pravna osoba u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a, osobno ili putem punomoćnika podnosi ispostavi porezne uprave Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a.

OIB za strance – Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a

Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a.pdf

Uz zahtjev, strana osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u zahtjevu.

Za stranu fizičku osobu to su putovnica ili europska osobna iskaznica (za državljane Europske unije) ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Strana pravna osoba uz zahtjev za određivanje i dodjeljivanje OIB-a mora predočiti akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača).

OIB za strance zahtjev obrazac

Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi opunomoćenik, uz prethodno navedenu dokumentaciju mora dostaviti i punomoć.

Punomoć mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a, te mora biti sastavljena na hrvatskom ili prevedena na hrvatski jezik.

Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost.

Službena osoba koja rješava zahtjev obvezna je na temelju predočenih isprava provjeriti istinitost i točnost podataka navedenih u zahtjevu.

Ako su podaci istiniti i točni, nadležna porezna uprava izdaje potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

OIB za strance – Potvrda o dodijeljenom OIB-u

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju, potvrdu o dodijeljenom OIB-u Ministarstvo financija – Porezna uprava dostavlja obveznicima broja najkasnije u roku od 30 dana od trenutka određivanja i dodjeljivanja OIB-a.

Potvrdom obveznik broja dokazuje svoj osobni identifikacijski broj.

OIB upisan u potvrdu o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju služi kao osnova za upis u sve službene evidencije.

Potvrda se izdaje bez roka važenja i ima značaj javne isprave.

Obveznik broja potvrdu zadržava kod sebe i dužan ju je čuvati te ju predočiti prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja.

Obrazac potvrde o dodijeljenom OIB-u

Evidencije o osobnom identifikacijskom broju

O određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima Ministarstvo financija – Porezna uprava vodi Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima u informacijskom sustavu.

Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima sadrži za obveznika broja podatke o OIB-u, status OIB-a (aktivan, neaktivan, poništen), podatke potrebne za identifikaciju obveznika broja, datum određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, te datum podnošenja zahtjeva za osobnim identifikacijskim brojem i naziv nadležnog tijela koje je zatražilo određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja.

Je li OIB tajan podatak?

Na web stranici www.oib.oib.hr možete saznati sve informacije vezane uz OIB.

Postupak uvida u osobni identifikacijski broj sastoji se od odabira fizičke ili pravne osobe, potom je potrebno upisati matični broja građana (MBG) ili broja osobne iskaznice, te upisati ime i prezime, što znači da je za pribavu OIBa potrebno znati svoj MBG ili broj osobne iskaznice, ili pak osobe za koju se OIB želi pribaviti.

Porezna uprava na internetskoj stranici omogućava građanima da na temelju matičnog broja (MBG) ili broja osobne iskaznice dobiju podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB) te da bilo tko, kome su poznati ti brojevi, može doznati tuđi osobni identifikacijski broj.

Uvid u podatke o OIB

Kako pribaviti OIB putem SMS poruke?

Zanima vas kako saznati  osobni identifikacijski broj, isto možete učiniti putem SMS poruke.

Dakle, zatreba li Vam osobni identifikacijski broj prije nego što ga dobijete na kućnu adresu, informaciju o svojem osobnom identifikacijskom broju možete saznati i tako što ćete upisati svoj jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični broj pravne osobe (MB) u SMS  poruku koju šaljete na broj 611642. Cijena takve SMS poruke je 0,85 kn s PDVom.

Gdje se sve nalazi osobni identifikacijski broj ?

OIB je sadržan u identifikacijskim ispravama, na računima prema posebnim propisima, a koristit se i u platnom prometu.

Iako je široko dostupan nije tajni podatak.

Za razliku od jedinstvenoga matičnog broja građana, OIB ne otkriva nikakve privatne informacije o osobi kojoj je dodijeljen, poput datuma i godine rođenje, spola ili nacionalnosti, čime se u potpunosti štiti privatnost osobe.

Gdje se sve nalazi OIB

Time je rečeno da se OIB ne smatra se tajnim, već povjerljivim osobnim podatkom kojeg nadležna tijela u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka mogu koristiti ako postoji zakonita svrha i valjani pravni temelj.

Međutim, podaci kojima se može pristupiti putem osobnoga identifikacijskog broja, a koji su upisani u službene evidencije jesu tajni, ali oni su dostupni samo ovlaštenim osobama i to isključivo uz korištenje nekih dodatnih, strogo zaštićenih mehanizama i podataka.

Time se može zaključiti da znati nečiji OIB ne znači da se on može na bilo koji način zloporabiti.

————————————————————–

Zanima Vas više informacija kako pribaviti OIB za strance ili Vam treba pravni savjet i pomoć, javite nam se s povjerenjem!

  • Evidencija o osobnom identifikacijskom broju
  • OIB
  • OIB putem SMS poruke
  • OIB tajan podatak
  • OIB za strance
  • Osobni identifikacijski broj
  • Zahtjev za OIB za strance
  • Zakon o osobnom identifikacijskom broju
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se