Potvrda o razvodu braka

odvjetnik za razvod braka
Obiteljsko pravo sij 18, 2022

Zanima Vas što je potvrda o razvodu braka, u kojim slučajevima bi Vam mogla takva potvrda zatrebati odnosno koju dokumentaciju Vam može izdati nadležno tijelo u svrhu dokazivanja bračnog statusa, ali i o drugm pitanjimasaznajte Više u nastavku ovoga članka.

Sklapanje braka

Brak se može sklopiti u građanskom i vjerskom obliku, s time da je bitno napomenuti jednu činjenicu. Naime, sklapanje braka u građanskom obliku znači samo da je brak sklopljen u građanskom obliku i upisan u matične knjige. S druge strane, sklapanje braka u vjerskom obliku u mjesnoj župi obuhvaća sklapanje braka u vjerskom obliku i sklapanje braka u građanskom obliku, jer se sklopljeni brak upisuje u knjige koje se vode i matičnoj župi i u državne matične knjige. U građanskom obliku brak se sklapa pred matičarem. Za sklapanje braka u građanskom obliku nevjesta i ženik svoju namjeru sklapanja braka osobno prijavljuju matičaru, nadležnom za mjesto u kojem žele sklopiti brak, a potom matičar u dogovoru s nevjestom i ženikom, određuje dan za sklapanje braka. Brak se sklapa na svečan način u službenoj prostoriji, u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dvaju svjedoka.

Sklapanje braka u vjerskom obliku

Za sklapanje braka u vjerskom obliku, nevjesta i ženik su dužni od matičara koji je nadležan za područje na kojem se nalazi vjerska zajednica pred čijim službenikom žele sklopiti brak zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koje su propisane Obiteljskim zakonom (NN 103/1598/19) .

Nevjesta i ženik za sklapanje braka u vjerskom obliku prilažu iste isprave kao i za sklapanje braka u građanskom obliku, te prilažu državne biljege u iznosu od 70,00 kuna za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka. Službenik vjerske zajednice pred kojim je sklopljen brak u vjerskom obliku dužan je dostaviti matičaru, koji je utvrdio pretpostavke za sklapanje braka, potvrdu o sklopljenom braku u vjerskom obliku, u roku od pet dana od dana sklapanja braka. Na temelju te potvrde matičar je dužan u roku od tri dana od dana primitka potvrde, upisati brak u državnu maticu vjenčanih i odmah nakon upisa izdati bračnim drugovima izvadak iz matice. Kao što je već navedeno, brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka.

Dokumentacija potrebna za sklapanje braka

Nevjesta i ženik, prije sklapanja braka, moraju pribaviti sljedeće isprave:

1) izvadak iz matice rođenih ne stariji od tri mjeseca,

2) dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),

3) odluku suda o dopuštenju sklapanja braka (malodobne osobe, starije od 16 godina, osobe potpuno lišene sposobnosti),

4) dokaz da je raniji brak prestao – pravomoćna presuda (ako to nije vidljivo u izvatku iz matice rođenih),

5) potvrdu da su ispunjeni uvjeti za sklapanje braka stranog državljanina po propisima države koje je državljanin, odnosno da nema zapreke za sklapanje braka stranog državljanina s određenom osobom hrvatskog državljanstva,

6) potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

odvjetnik za razvod braka

Potvrda o razvodu braka – što je?

Potvrda o razvodu braka kao takva u Republici Hrvatskoj ne postoji i ne može ju izdati ni jedno tijelo. No, postoje odluke i potvrde koje ju mogu zamijeniti i imaju jednak učinak kako i potvrda o razvodu braka. Naime, kako je danas sve veći broj razvoda braka, a samim time i sve veći broj osoba koje ne sklapaju brak prvi puta, logično je da matičar prije sklapanja braka traži da mu se dostavi potvrda o razvodu braka, odnosno potvrda o slobodnom bračnom stanju. Jednak učinak može imati i pravomoćna presuda ili pravomoćno rješenje da je ranije brak razveden.

Potvrda o slobodnom bračnom stanju

Potvrda o slobodnom bračnom stanju je isprava trajne vrijednosti koja se izdaje na zahtjev osoba koje za to imaju pravni interes. U prvom je redu to osoba na koju se ti podaci odnose, a uz nazočnost matičara dopustiti će se članovima uže obitelji ili posvojitelju, odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes. Potvrda o slobodnom bračnom stanju je isprava koja dokazuje status osobe čije ime je navedeno na ispravi, odnosno dokazuje da je ta osoba neudana ili neoženjena.

Potvrda o razvodu braka – gdje ju pribaviti?

Potvrdu o slobodnom bračnom stanju izdaje nadležni matični ured prema mjestu gdje je podnositelj zahtjeva upisan u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju podnositelj zahtjeva može osobno, putem punomoćnika ili pisanim putem podnijeti nadležnom matičnom uredu. Ukoliko se nalazi u inozemstvu, zahtjev za dostavu isprave može se uputiti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Jednako tako, osoba koja treba potvrdu o slobodnom bračnom stanju može putem punomoćnika zatražiti istu, na način da dade svoju punomoć odvjetniku, a potom odvjetnik obavi sve potrebne radnje i pribavi potvrdu o slobodnom bračnom stanju. Navedeno je posebno praktično ukoliko se podnositelj zahtjeva nalazi u inozemstvu izvana Republike Hrvatske pa bi mu putovanje u Hrvatsku predstavljalo preveliki trošak.

Potvrda o razvodu braka – koje podatke sadrži potvrda o slobodnom bračnom stanju?

Potvrda o slobodnom bračnom stanju izdaje se prema podacima iz matice rođenih i to prema posljednjim važećim promjenama koje su upisane u maticu rođenih do dana izdavanja isprave. Dakle, postoji mogućnost, da ukoliko podaci nisu ažurirani, matični ured u Hrvatskoj neće moći izdati potvrdu.  Primjerice, ukoliko je osoba hrvatski državljanin sklopila brak u inozemstvu, a upis činjenice sklapanja braka je proveden u hrvatskim matičnim knjigama, no potom se ta ista osoba u inozemstvu i razvela, a razvod tog istog braka nije proveden u hrvatskim matičnim knjigama. Tada matične knjige nisu ažurirane pa osoba ne može dobiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju u Hrvatskoj. Potrebno je provesti upis činjenice razvoda braka u Hrvatskoj, kako bi se mogla dobiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet,  obratite nam se s povjerenjem.

  • Potvrda o razvodu braka
  • Potvrda o slobodnom bračnom stanju
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se