Ugovor o cesiji

Ugovor o izvođenju obrtničkih radova
tra 12, 2021

Sklapanjem ugovora, u pravilu, do trenutka njegova ispunjenja, ugovorne strane ostaju iste. Međutim, kako je u ugovornim odnosima moguće da se promijeni objekt činidbe, tako su moguće i promjene subjekata, odnosno strana ugovora. U nastavku ovoga članka imati ćemo naglasak na potonjem, uz navođenje što je ugovor o cesiji.

Ugovor o cesiji- bitne karakteristike

Pojam, karakteristike i bitna obilježja ugovora o cesiji uređuje Zakon o obveznim odnosima (NN  35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018). Ugovor o cesiji ili ustup tražbine je ugovor kojim vjerovnik prenosi svoju otuđivu tražbinu na novog vjerovnika dok dužnik ostaje isti. Makar se ovdje radi o tri osobe, ugovor o cesiji je dvostranoobvezni ugovor kojim ustupitelj izlazi iz obveznog odnosa a na njegovo mjesto dolazi primatelj.

S obzirom na tražbinu koja se ustupa valja istaknuti da se prenijeti mogu sve tražbine, osim onih čiji je prijenos zabranjen zakonom, te onih koje su strogo osobne naravi ili se po svojoj naravi protive prenošenju na drugog. S tražbinom, na primatelja prelaze i sva sporedna prava jer primatelj preuzima tražbinu onakvu kakva je bila kod ustupitelja.

Važno je napomenuti da se promjenom vjerovnika ne mijenja položaj dužnika glede obveze koja ga se tereti, te se radi tog razloga ni ne traži pristanak dužnika, već ga se mora samo obavijestiti o promjeni vjerovnika.

Ugovor o radu s probnim radom

Ugovor o cesiji – Odnos primatelja i dužnika

Zakon o obveznim odnosima propisuje da primatelj ima prema dužniku ista prava koja je ustupitelj imao prema dužniku do ustupanja. Dužnik može isticati primatelju, pored prigovora koje ima prema njemu, i one prigovore koje je mogao istaknuti ustupitelju do časa kad je saznao za ustupanje.

Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom

Ugovor o cesiji  – Odnos ustupitelja i primatelja

Odnos ustupitelja i primatelja temelji se na predaji isprava o dugu, odgovornosti za postojanje tražbine, odgovornosti za naplativost, a sve ih propisuje Zakon o obveznim odnosima.

– Predaja isprava o dugu – ustupitelj je dužan predati primatelju obveznicu ili drugu ispravu o dugu, ako ih ima, te druge dokaze o ustupljenoj tražbini i sporednim pravima. Ako je ustupitelj prenio na primatelja samo jedan dio tražbine, dužan je predati mu ovjerovljeni prijepis obveznice ili koje druge isprave kojom se dokazuje postojanje ustupljene tražbine. Ustupitelj je dužan primatelju, na njegov zahtjev, izdati ovjerovljenu potvrdu o ustupanju.

– Odgovornost za postojanje tražbine – kad je tražbina ustupljena naplatnim ugovorom, ustupitelj odgovara za postojanje tražbine u vrijeme ustupanja.

– Odgovornost za naplativost – ustupitelj odgovara za naplativost ustupljene tražbine ako je to bilo ugovoreno, ali samo do visine onoga što je primio od primatelja, te za naplativost kamata, troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv dužnika. Veća odgovornost savjesnog ustupitelja ne može se ugovoriti.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom

Posebni slučajevi ustupanja tražbine

Sukladno Zakonu, postoje sljedeći posebni slučajevi ustupanja tražbine:

– Ustupanje umjesto ispunjenja ili radi ispunjenja – kad dužnik umjesto ispunjenja svoje obveze ustupi vjerovniku svoju tražbinu ili jedan njezin dio, sklapanjem ugovora o ustupanju dužnikova obveza se gasi do iznosa ustupljene tražbine. Ali kad dužnik ustupi svome vjerovniku svoju tražbinu samo radi ispunjenja, njegova se obveza gasi, odnosno smanjuje tek kad vjerovnik naplati ustupljenu tražbinu. U oba slučaja primatelj je dužan predati ustupitelju sve što je primio preko iznosa svoje tražbine prema ustupitelju. U slučaju ustupanja radi ispunjenja dužnik ustupljene tražbine može ispuniti svoju obvezu i prema ustupitelju, čak i kad je obaviješten o ustupanju.

– Ustupanje radi osiguranja – kad je ustupanje učinjeno radi osiguranja primateljeve tražbine prema ustupitelju, primatelj je dužan brinuti se s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno dobrog domaćina o naplati ustupljene tražbine te nakon naplate, pošto zadrži koliko je potrebno za namirenje vlastite tražbine prema ustupitelju, ovome predati višak.

Ugovor o građenu

Gospodarska uloga cesije

Danas je nemoguće zamisliti trgovački promet bez da se spominje ugovor o  cesiji, odnosno ustupu tražbine, kako u tuzemnom, tako i u međunarodnom poslovanju. Naime, gospodarska uloga cesije vidi se uvijek kad se prijenosom postojeće tražbine može ostvariti neki cilj. Međutim, taj cilj proizlazi iz osnovnog pravnog posla u odnosu prema kojem se cesija javlja kao posao ispunjenja, odnosno tehnički posao prijenosa tražbine. Uloga cesije danas postaje posebno značajna u okviru složenijih poslova trgovačkog prava – kao primjer ugovor o faktoringu ili ugovor o leasingu.

 

Potreban Vam je odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Ugovor o građenu
  • Ugovor o izvođenju obrtničkih radova
  • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom
  • Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom
  • Ugovor o radu s probnim radom
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se