Upis u Registar stvarnih vlasnika

Sudski registar
Stvarno pravo velj 25, 2021

Registar stvarnih vlasnika kao središnja elektronička baza podataka sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Ustrojstvo registra te upis u registar stvarnih vlasnika proizlazi iz članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19). Uz navedeni zakon, osnivanje, ustrojstvo, način vođenja i upisa podataka, te dostupnost i naknada za pristup podacima iz registra stvarnih vlasnika, uređuje Pravilnik o registru stvarnih vlasnika (NN 53/19). U nastavku ovoga članka objasniti ćemo navedene pojmove, sa osvrtom na način kako se podnosi prijava u registar stvarnih vlasnika.Najbolji odvjetnik za nekretnine

Za koje osobe se vrši upis  u Registar stvarnih vlasnika?

Prema Zakonu, u registar stvarnih vlasnika upisuju se podaci o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Stvarnim se vlasnikom smatra svaka fizička osoba koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Sljedeći su pravni subjekti dužni upisati podatke o svom stvarnom vlasniku u registar:

a) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske, a kojima država ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač:

1) trgovačka društva

2) podružnice stranih trgovačkih društava

3) udruge

4) zaklade

5) ustanove

b) trust i s trustom izjednačen subjekt stranoga prava. Odnosi se na trust osnovan izričitom izjavom, fiducij, treuhand, fideicomiso i druge slične pravne oblike stranoga prava.

Ovlaštene osobe pravnih subjekta dužne su u registar upisati sljedeće podatke o stvarnom vlasniku:

njegov osobni identifikacijski broj, ime i prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, državu prebivališta, državljanstvo, prirodu stvarnoga vlasništva i opseg stvarnoga vlasništva.Upis u sudski registar

S druge strane, obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca i slično nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Kako se vrši prijava za upis u Registar stvarnih vlasnika?

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika uređen je način na koji se podnosi prijava u registar stvarnih vlasnika.

Prema članku 11. Pravilnika, osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može upisati podatke u isti bez naknade:

1) korištenjem web aplikacije FINE uz korištenje poslovnog certifikata ili

2) u poslovnicama FINE na za to predviđenim obrascima čiji se sadržaj razlikuje ovisno o organizacijskome obliku obveznika upisa stvarnoga vlasnika.

S jedne strane, ako ovlaštena osoba upis obavlja putem web aplikacije, mora posjedovati digitalni – poslovni certifikat koji glasi na njezino ime. Prilikom prijave certifikatom u web aplikaciju upisuje OIB pravnog subjekta ili trusta za koji upisuje podatke u Registar.

S druge strane, ako ista upis obavlja na šalteru u poslovnici FINE, uz popunjeni obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenoga osobnog dokumenta, odnosno u obrascu upisati svoje osobne podatke u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka u Registar te je dužna potpisati obrazac.Najbolji odvjetnici za nekretnine

Zaposlenik FINE upisuje u Registar podatke iz popunjenog i potpisanog obrasca te skenira i pohranjuje obrazac zajedno s priloženim dokumentima. Nakon upisa podataka u Registar, osobi ovlaštenoj za upis podataka u istog bez naknade izdaje izvadak iz Registra za pravni subjekt ili za trust za kojega su uneseni podatci.

Koji su rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika?

Članak 14. Pravilnika propisuje rokove za upis u registar stvarnih vlasnika.

Rokovi za upis u registar stvarnih vlasnika počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, a pravni subjekti i upravitelj trustova bili su dužni upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Međutim, ako je pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine, ovlaštena je osoba dužna upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja, a upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik osobnog identifikacijskog broja Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ako je upravitelj fizička osoba ili osnivanja sjedišta u Republici Hrvatskoj ako je upravitelj pravna osoba.E registar

Koje je tijelo nadležno za vođenje Registra stvarnih vlasnika?

Registar stvarnih vlasnika u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vodi Financijska agencija.

FINA je dužna uspostaviti, održavati i upravljati Registrom stvarnih vlasnika, prikupljati, evidentirati, obrađivati i arhivirati podatke iz Registra stvarnih vlasnika, omogućiti upis i ažuriranje i dostupnost podataka u Registar stvarnih vlasnika te ih provjeravati, odnosno poduzimati i druge radnje u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

 

Treba Vam odvjetnik ili pravni savjet, obratite nam se s povjerenjem.

  • Rokovi za upis u registar
  • Stvarni vlasnici
Odvjetnik - kontaktirajte nas

KONTAKTIRAJTE NAS

Kako bi dogovorili termin sastanka s odvjetnikom radi savjetovanja o Vašoj konkretnoj pravnoj situaciji, molimo da popunite kontakt formu te da uz Vaše kontakt podatke navedete i poželjni termin sastanka odnosno pravnog savjetovanja kod odvjetnika.

Javite nam se